Now showing items 1563-1582 of 1602

   Titles
   Zn- and (Mn, Zn)-substituted versus unsubstituted magnetite nanoparticles: structural, magnetic and hyperthermic properties [1]
   Zn-doped cobalt ferrite: Tuning the interactions by chemical composition [1]
   Značaj promena broja kopija FGFR1 i c-MYC gena u trostruko negativnim karcinomima dojke [1]
   Znanje učenika srednjih škola o delovanju sunca: poređenje rezultata iz 2008, 2012. i 2016. godine [1]
   ZnO/ZnS (hetero)structures: ab initio investigations of polytypic behavior of mixed ZnO and ZnS compounds [1]
   Акциденти и мониторинг радиоактивности [1]
   Анализа активности Cs137 у гљивама са територије Србије од чернобиљског акцидента до данашњих дана [1]
   Архуска конвенција као путоказ за заштиту од јонизујућих зрачења помоћу слободног приступа информацијама [1]
   Гамаспектрометријска контрола хране за људе и животиње након акцидента у Чернобиљу [1]
   Дилема LNT или HORMESIS модел у заштити од зрачења и нуклеарно оружје [1]
   Дистрибуција Cs137 у обрадивом земљишту [1]
   Дифузија радона и торона у дифузионим коморама [1]
   Интерна контрола квалитета коришћења референтних материјала [1]
   Испитивање садржаја радионуклида у лишајевима из хангара Х2 [1]
   Коментари на рад под насловом Адсорпција стронцијума на различитим натријумом измењеним бентонитима, Аутори: Сања Мариновић, Марија Ајдуковић, Наташа Јовић-Јовичић, Предраг Бранковић, Тихана Мудринић, Бојана Недић-Васиљевић и Александра Милутиновић-Николић, објављеног у Journal of the Serbian Chemical Society, volume 82, issue 4, 2017, стр. 449–463 [1]
   Концентрација Cs137 у земљишту на територији града Крагујевца [1]
   Концентрације радионуклида у узорцима биљака и земљишта са подручја Призрена [1]
   Међународна и домаћа регулатива у области заштите од зрачења након чернобиљског акцидента [1]
   Молекулска основа деловања гликокортикоида [1]
   Насљедни ефекти јонизујућег зрачења - процјене ризика [1]