All Publications

Link to this page

Aqueous sage leave extract attenuates inflammation and oxidant-induced genotoxicity in human peripheral blood mononuclear cells

Valenta Šobot, Ana; Janić, Marijana; Popović, Iva; Lazarević-Pašti, Tamara; Momić, Tatjana; Krstić, Aleksandar D.; Filipović Tričković, Jelena

(2024)

TY - JOUR
AU - Valenta Šobot, Ana
AU - Janić, Marijana
AU - Popović, Iva
AU - Lazarević-Pašti, Tamara
AU - Momić, Tatjana
AU - Krstić, Aleksandar D.
AU - Filipović Tričković, Jelena
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13334
AB - Traditional medicine has used sage (Salvia officinalis L.) preparations for centuries to prevent and treat various inflammatory and oxidative stress-induced conditions. The aim of this in vitro study was to determine the bioactive properties of a sage leave extract obtained with environmentally friendly aqueous extraction and lyophilisation in primary human peripheral blood cells. To that end we measured the total phenolic and flavonoid content (TPC and TFC, respectively) with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Non-cytotoxic concentrations determined with the trypan blue assay were used to assess the antioxidant (DPPH, ABTS, and PAB assay), antigenotoxic (CBMN assay), immunomodulatory (IL-1β and TNF-α), and neuroprotective effects (AChE inhibition). The extract contained high TPC (162 mg GAE/g of dry extract) and TFC (39.47 mg QE/g of dry extract) concentrations, while β-thujone content was unexpectedly low (below 0.9 %). Strong radical-scavenging activity combined with glutathione reductase activation led to a decrease in basal and H2 O 2 - induced oxidative stress and DNA damage. A decrease in TNF-α and increase in IL-1β levels suggest complex immunomodulatory response that could contribute to antioxidant and, together with mild AChE inhibition, neuroprotective effects. Overall, this study has demonstrated that aqueous sage leave extract reduces the levels of thujone, 1,8-cineole, pinene, and terpene ketones that could be toxic in high concentrations, while maintaining high concentrations of biologically active protective compounds which have a potential to prevent and/ or treat inflammatory and oxidative stress-related conditions.
AB - Salvia officinalis L. stoljećima se koristi u tradicionalnoj medicini za prevenciju i liječenje raznih upalnih i oksidacijskim stresom izazvanih poremećaja. U ovoj studiji željeli smo ekstrahirati kaduljino lišće korištenjem ekološki prihvatljivog, “zelenog” pristupa vodenom ekstrakcijom i liofilizacijom te odrediti njegova bioaktivna svojstva u primarnim ljudskim perifernim krvnim stanicama. Ukupni sadržaj fenola i flavonoida i GC-MS korišteni su za karakterizaciju ekstrakta. Necitotoksične koncentracije, određene tripan plavim testom, analizirane su za procjenu antioksidacijskih (DPPH, ABTS i PAB test), antigenotoksičnih (CBMN test), imunomodulacijskih (IL-1β i TNF-α) i neuroprotektivnih učinaka (AChE inhibicija). Ekstrakt je sadržavao visoku koncentraciju ukupnih fenola (162 mg GAE/g liofilizata) i flavonoida (39,47 mg QE/g liofilizata), dok je sadržaj β-tujona bio neočekivano nizak (niži od 0,9 %). Snažna aktivnost hvatanja radikala u kombinaciji s aktivacijom glutation reduktaze dovela je do smanjenja bazalnog i H2 O 2 induciranog oksidacijskog stresa i oštećenja DNA. Smanjenje TNF-α i povišenje razine IL-1β sugeriraju kompleksan imunomodulatorni odgovor koji bi mogao pridonijeti antioksidacijskim i, zajedno s blagom inhibicijom AChE, neuroprotektivnim učincima. Sveukupno, ova je studija pokazala da vodena ekstrakcija kaduljina lišća smanjuje toksične spojeve kao što su tujon, 1,8-cineol, pinen i terpenski ketoni, a održava visoku koncentraciju biološki aktivnih zaštitnih spojeva u ekstraktu, što bi moglo imati potencijal za prevenciju i/ili liječenje oksidacijskih i upalnih poremećaja.
T2 - Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
T1 - Aqueous sage leave extract attenuates inflammation and oxidant-induced genotoxicity in human peripheral blood mononuclear cells
T1 - Vodeni ekstrakt kaduljina lišća umanjuje upalu i oksidacijsku genotoksičnost u ljudskim mononuklearnim stanicama periferne krvi
VL - 75
IS - InPress
SP - 105
EP - 114
DO - 10.2478/aiht-2024-75-3836
ER - 
@article{
author = "Valenta Šobot, Ana and Janić, Marijana and Popović, Iva and Lazarević-Pašti, Tamara and Momić, Tatjana and Krstić, Aleksandar D. and Filipović Tričković, Jelena",
year = "2024",
abstract = "Traditional medicine has used sage (Salvia officinalis L.) preparations for centuries to prevent and treat various inflammatory and oxidative stress-induced conditions. The aim of this in vitro study was to determine the bioactive properties of a sage leave extract obtained with environmentally friendly aqueous extraction and lyophilisation in primary human peripheral blood cells. To that end we measured the total phenolic and flavonoid content (TPC and TFC, respectively) with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Non-cytotoxic concentrations determined with the trypan blue assay were used to assess the antioxidant (DPPH, ABTS, and PAB assay), antigenotoxic (CBMN assay), immunomodulatory (IL-1β and TNF-α), and neuroprotective effects (AChE inhibition). The extract contained high TPC (162 mg GAE/g of dry extract) and TFC (39.47 mg QE/g of dry extract) concentrations, while β-thujone content was unexpectedly low (below 0.9 %). Strong radical-scavenging activity combined with glutathione reductase activation led to a decrease in basal and H2 O 2 - induced oxidative stress and DNA damage. A decrease in TNF-α and increase in IL-1β levels suggest complex immunomodulatory response that could contribute to antioxidant and, together with mild AChE inhibition, neuroprotective effects. Overall, this study has demonstrated that aqueous sage leave extract reduces the levels of thujone, 1,8-cineole, pinene, and terpene ketones that could be toxic in high concentrations, while maintaining high concentrations of biologically active protective compounds which have a potential to prevent and/ or treat inflammatory and oxidative stress-related conditions., Salvia officinalis L. stoljećima se koristi u tradicionalnoj medicini za prevenciju i liječenje raznih upalnih i oksidacijskim stresom izazvanih poremećaja. U ovoj studiji željeli smo ekstrahirati kaduljino lišće korištenjem ekološki prihvatljivog, “zelenog” pristupa vodenom ekstrakcijom i liofilizacijom te odrediti njegova bioaktivna svojstva u primarnim ljudskim perifernim krvnim stanicama. Ukupni sadržaj fenola i flavonoida i GC-MS korišteni su za karakterizaciju ekstrakta. Necitotoksične koncentracije, određene tripan plavim testom, analizirane su za procjenu antioksidacijskih (DPPH, ABTS i PAB test), antigenotoksičnih (CBMN test), imunomodulacijskih (IL-1β i TNF-α) i neuroprotektivnih učinaka (AChE inhibicija). Ekstrakt je sadržavao visoku koncentraciju ukupnih fenola (162 mg GAE/g liofilizata) i flavonoida (39,47 mg QE/g liofilizata), dok je sadržaj β-tujona bio neočekivano nizak (niži od 0,9 %). Snažna aktivnost hvatanja radikala u kombinaciji s aktivacijom glutation reduktaze dovela je do smanjenja bazalnog i H2 O 2 induciranog oksidacijskog stresa i oštećenja DNA. Smanjenje TNF-α i povišenje razine IL-1β sugeriraju kompleksan imunomodulatorni odgovor koji bi mogao pridonijeti antioksidacijskim i, zajedno s blagom inhibicijom AChE, neuroprotektivnim učincima. Sveukupno, ova je studija pokazala da vodena ekstrakcija kaduljina lišća smanjuje toksične spojeve kao što su tujon, 1,8-cineol, pinen i terpenski ketoni, a održava visoku koncentraciju biološki aktivnih zaštitnih spojeva u ekstraktu, što bi moglo imati potencijal za prevenciju i/ili liječenje oksidacijskih i upalnih poremećaja.",
journal = "Arhiv za higijenu rada i toksikologiju",
title = "Aqueous sage leave extract attenuates inflammation and oxidant-induced genotoxicity in human peripheral blood mononuclear cells, Vodeni ekstrakt kaduljina lišća umanjuje upalu i oksidacijsku genotoksičnost u ljudskim mononuklearnim stanicama periferne krvi",
volume = "75",
number = "InPress",
pages = "105-114",
doi = "10.2478/aiht-2024-75-3836"
}
Valenta Šobot, A., Janić, M., Popović, I., Lazarević-Pašti, T., Momić, T., Krstić, A. D.,& Filipović Tričković, J.. (2024). Aqueous sage leave extract attenuates inflammation and oxidant-induced genotoxicity in human peripheral blood mononuclear cells. in Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 75(InPress), 105-114.
https://doi.org/10.2478/aiht-2024-75-3836
Valenta Šobot A, Janić M, Popović I, Lazarević-Pašti T, Momić T, Krstić AD, Filipović Tričković J. Aqueous sage leave extract attenuates inflammation and oxidant-induced genotoxicity in human peripheral blood mononuclear cells. in Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 2024;75(InPress):105-114.
doi:10.2478/aiht-2024-75-3836 .
Valenta Šobot, Ana, Janić, Marijana, Popović, Iva, Lazarević-Pašti, Tamara, Momić, Tatjana, Krstić, Aleksandar D., Filipović Tričković, Jelena, "Aqueous sage leave extract attenuates inflammation and oxidant-induced genotoxicity in human peripheral blood mononuclear cells" in Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 75, no. InPress (2024):105-114,
https://doi.org/10.2478/aiht-2024-75-3836 . .

Gentiopicroside and swertiamarin induce non-selective oxidative stress-mediated cytotoxic effects in human peripheral blood mononuclear cells

Valenta Šobot, Ana; Drakulić, Dunja; Todorović, Ana; Janić, Marijana; Božović, Ana; Todorović, Lidija; Filipović Tričković, Jelena

(2024)

TY - JOUR
AU - Valenta Šobot, Ana
AU - Drakulić, Dunja
AU - Todorović, Ana
AU - Janić, Marijana
AU - Božović, Ana
AU - Todorović, Lidija
AU - Filipović Tričković, Jelena
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13330
AB - Gentiopicroside (Gp) and swertiamarin (Sm), secoiridoid glycosides commonly found in plants of the Gentianaceae family, differ in one functional group. They exhibit promising cytotoxic effects in cancer cell lines and overall protective outcomes, marking them as promising molecules for developing novel pharmaceuticals. To investigate potential variations in cellular sensitivity to compounds of similar molecular structures, we analyzed the mode of Gp and Sm induced cell death in human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) after 48 h of treatment. The lowest tested concentration that significantly reduces cell viability, 50 μ M, was applied. Oxidative stress parameters were estimated by measuring the levels of prooxidative/antioxidative balance, lipid peroxidation products, and 8-oxo-7,8-dihydro-2-deoxyguanosine, while gene expression of DNA repair enzymes was evaluated by employing quantitative real-time PCR. Cellular morphology was analyzed by fluorescent microscopy, and immunoblot analysis of apoptosis and necroptosis-related proteins was used to assess the type of cell death induced by the treatments. The discriminatory impact of Gp/Sm treatments on apoptosis and necroptosis- induced cell death was evaluated by monitoring the cell survival in co-treatment with specific cell death inhibitors. Obtained results show greater cytotoxicity of Gp than Sm suggesting that variations in the molecular structures of the tested compounds can substantially affect their biological effects. Gp/Sm co-treatment with apoptosis and necroptosis inhibitors revealed a distinct, albeit non-specific mechanism of PBMCs cell death. Although the therapeutic may not directly cause a specific type of cell death, its extent can be pivotal in assessing the safety of therapeutic application and developing phytopharmaceuticals with improved features. Since phytopharmaceuticals affect all exposed cells, identification of cytotoxic mechanisms on PBMCs after Gp and Sm treatment is important for addressing the formulation and dosage of potential phytopharmaceuticals.
T2 - Chemico-Biological Interactions
T1 - Gentiopicroside and swertiamarin induce non-selective oxidative stress-mediated cytotoxic effects in human peripheral blood mononuclear cells
VL - 398
SP - 111103
DO - 10.1016/j.cbi.2024.111103
ER - 
@article{
author = "Valenta Šobot, Ana and Drakulić, Dunja and Todorović, Ana and Janić, Marijana and Božović, Ana and Todorović, Lidija and Filipović Tričković, Jelena",
year = "2024",
abstract = "Gentiopicroside (Gp) and swertiamarin (Sm), secoiridoid glycosides commonly found in plants of the Gentianaceae family, differ in one functional group. They exhibit promising cytotoxic effects in cancer cell lines and overall protective outcomes, marking them as promising molecules for developing novel pharmaceuticals. To investigate potential variations in cellular sensitivity to compounds of similar molecular structures, we analyzed the mode of Gp and Sm induced cell death in human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) after 48 h of treatment. The lowest tested concentration that significantly reduces cell viability, 50 μ M, was applied. Oxidative stress parameters were estimated by measuring the levels of prooxidative/antioxidative balance, lipid peroxidation products, and 8-oxo-7,8-dihydro-2-deoxyguanosine, while gene expression of DNA repair enzymes was evaluated by employing quantitative real-time PCR. Cellular morphology was analyzed by fluorescent microscopy, and immunoblot analysis of apoptosis and necroptosis-related proteins was used to assess the type of cell death induced by the treatments. The discriminatory impact of Gp/Sm treatments on apoptosis and necroptosis- induced cell death was evaluated by monitoring the cell survival in co-treatment with specific cell death inhibitors. Obtained results show greater cytotoxicity of Gp than Sm suggesting that variations in the molecular structures of the tested compounds can substantially affect their biological effects. Gp/Sm co-treatment with apoptosis and necroptosis inhibitors revealed a distinct, albeit non-specific mechanism of PBMCs cell death. Although the therapeutic may not directly cause a specific type of cell death, its extent can be pivotal in assessing the safety of therapeutic application and developing phytopharmaceuticals with improved features. Since phytopharmaceuticals affect all exposed cells, identification of cytotoxic mechanisms on PBMCs after Gp and Sm treatment is important for addressing the formulation and dosage of potential phytopharmaceuticals.",
journal = "Chemico-Biological Interactions",
title = "Gentiopicroside and swertiamarin induce non-selective oxidative stress-mediated cytotoxic effects in human peripheral blood mononuclear cells",
volume = "398",
pages = "111103",
doi = "10.1016/j.cbi.2024.111103"
}
Valenta Šobot, A., Drakulić, D., Todorović, A., Janić, M., Božović, A., Todorović, L.,& Filipović Tričković, J.. (2024). Gentiopicroside and swertiamarin induce non-selective oxidative stress-mediated cytotoxic effects in human peripheral blood mononuclear cells. in Chemico-Biological Interactions, 398, 111103.
https://doi.org/10.1016/j.cbi.2024.111103
Valenta Šobot A, Drakulić D, Todorović A, Janić M, Božović A, Todorović L, Filipović Tričković J. Gentiopicroside and swertiamarin induce non-selective oxidative stress-mediated cytotoxic effects in human peripheral blood mononuclear cells. in Chemico-Biological Interactions. 2024;398:111103.
doi:10.1016/j.cbi.2024.111103 .
Valenta Šobot, Ana, Drakulić, Dunja, Todorović, Ana, Janić, Marijana, Božović, Ana, Todorović, Lidija, Filipović Tričković, Jelena, "Gentiopicroside and swertiamarin induce non-selective oxidative stress-mediated cytotoxic effects in human peripheral blood mononuclear cells" in Chemico-Biological Interactions, 398 (2024):111103,
https://doi.org/10.1016/j.cbi.2024.111103 . .

Complete removal of organophosphate pesticides from wastewaters with sustainable ionic liquid-based aqueous two-phase strategy

Jocić, Ana; Marić, Slađana; Tekić, Danijela; Lazarević-Pašti, Tamara; Mušović, Jasmina; Filipović Tričković, Jelena; Dimitrijević, Aleksandra

(2024)

TY - JOUR
AU - Jocić, Ana
AU - Marić, Slađana
AU - Tekić, Danijela
AU - Lazarević-Pašti, Tamara
AU - Mušović, Jasmina
AU - Filipović Tričković, Jelena
AU - Dimitrijević, Aleksandra
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13329
AB - Due to extensive food production, organophosphate pesticides (OPs) are widely utilized for crop protection, leading to their presence in the environment. The focus of this study was the design of an efficient aqueous biphasic system (ABS) strategy for OP removal, namely, malathion (MAL), azinphos-methyl (AZM), and chlorpyrifos (CHP) from water. Different ionic liquids (ILs) with symmetrical cations were selected as ABS phase- formers (tetrabutylphosphonium salicylate, tetrabutylammonium salicylate, 1,3-dibutylimidazolium dicyanamide, 1,3-dibutylimidazolium salicylate and 1,3-dibutylimidazolium bromide) with citrate salt as a salting-out agent. Initially, phase diagrams were determined, followed by partition studies revealing that the partition of MAL and CHP aligns with the IL- ABS formation trend, while the AZM partition is governed by specific interactions with ILs. For optimization studies, tetrabutylphosphonium-salicylate i.e. [TBP][Sal]-based ABS was chosen, due to obtained high extraction efficiencies of over 99.3 %. After establishing the effects of pH, temperature, tie-line length, and phase ratio on extraction performance, extraction of OPs from a real wastewater sample further confirmed the effectiveness of the designed method achieving complete removal of each pesticide. Furthermore, recovery of IL was achieved using an antisolvent method to precipitate CHP followed by IL-reuse in three consecutive cycles without efficiency decreased. Finally, it was demonstrated that [TBP][Sal] exhibits low cytotoxic potential, indicating that the presence of low amounts of this IL in aqueous media could be acceptable from ecotoxicological standpoint. This study showcased the exceptional potential of the proposed technology for the efficient and sustainable treatment of wastewater contaminated with OPs, affirming its capability to treat significant wastewater volumes.
T2 - Journal of Water Process Engineering
T1 - Complete removal of organophosphate pesticides from wastewaters with sustainable ionic liquid-based aqueous two-phase strategy
VL - 64
SP - 105621
DO - 10.1016/j.jwpe.2024.105621
ER - 
@article{
author = "Jocić, Ana and Marić, Slađana and Tekić, Danijela and Lazarević-Pašti, Tamara and Mušović, Jasmina and Filipović Tričković, Jelena and Dimitrijević, Aleksandra",
year = "2024",
abstract = "Due to extensive food production, organophosphate pesticides (OPs) are widely utilized for crop protection, leading to their presence in the environment. The focus of this study was the design of an efficient aqueous biphasic system (ABS) strategy for OP removal, namely, malathion (MAL), azinphos-methyl (AZM), and chlorpyrifos (CHP) from water. Different ionic liquids (ILs) with symmetrical cations were selected as ABS phase- formers (tetrabutylphosphonium salicylate, tetrabutylammonium salicylate, 1,3-dibutylimidazolium dicyanamide, 1,3-dibutylimidazolium salicylate and 1,3-dibutylimidazolium bromide) with citrate salt as a salting-out agent. Initially, phase diagrams were determined, followed by partition studies revealing that the partition of MAL and CHP aligns with the IL- ABS formation trend, while the AZM partition is governed by specific interactions with ILs. For optimization studies, tetrabutylphosphonium-salicylate i.e. [TBP][Sal]-based ABS was chosen, due to obtained high extraction efficiencies of over 99.3 %. After establishing the effects of pH, temperature, tie-line length, and phase ratio on extraction performance, extraction of OPs from a real wastewater sample further confirmed the effectiveness of the designed method achieving complete removal of each pesticide. Furthermore, recovery of IL was achieved using an antisolvent method to precipitate CHP followed by IL-reuse in three consecutive cycles without efficiency decreased. Finally, it was demonstrated that [TBP][Sal] exhibits low cytotoxic potential, indicating that the presence of low amounts of this IL in aqueous media could be acceptable from ecotoxicological standpoint. This study showcased the exceptional potential of the proposed technology for the efficient and sustainable treatment of wastewater contaminated with OPs, affirming its capability to treat significant wastewater volumes.",
journal = "Journal of Water Process Engineering",
title = "Complete removal of organophosphate pesticides from wastewaters with sustainable ionic liquid-based aqueous two-phase strategy",
volume = "64",
pages = "105621",
doi = "10.1016/j.jwpe.2024.105621"
}
Jocić, A., Marić, S., Tekić, D., Lazarević-Pašti, T., Mušović, J., Filipović Tričković, J.,& Dimitrijević, A.. (2024). Complete removal of organophosphate pesticides from wastewaters with sustainable ionic liquid-based aqueous two-phase strategy. in Journal of Water Process Engineering, 64, 105621.
https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105621
Jocić A, Marić S, Tekić D, Lazarević-Pašti T, Mušović J, Filipović Tričković J, Dimitrijević A. Complete removal of organophosphate pesticides from wastewaters with sustainable ionic liquid-based aqueous two-phase strategy. in Journal of Water Process Engineering. 2024;64:105621.
doi:10.1016/j.jwpe.2024.105621 .
Jocić, Ana, Marić, Slađana, Tekić, Danijela, Lazarević-Pašti, Tamara, Mušović, Jasmina, Filipović Tričković, Jelena, Dimitrijević, Aleksandra, "Complete removal of organophosphate pesticides from wastewaters with sustainable ionic liquid-based aqueous two-phase strategy" in Journal of Water Process Engineering, 64 (2024):105621,
https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2024.105621 . .

High-performing structural optimization of graphene quantum dots as glyphosate herbicide photoluminescent probes: real case studies and mechanism insights

Dorontić, Slađana; Bonasera, Aurelio; Scopelliti, Michelangelo; Marković, Olivera; Verbić, Tatjana; Sredojević, Dušan; Ciasca, Gabriele; Di Santo, Riccardo; Mead, James L.; Budimir, Milica; Bajuk-Bogdanović, Danica; Mojsin, Marija; Pejić, Jelena; Stevanović, Milena; Jovanović, Svetlana

(2024)

TY - JOUR
AU - Dorontić, Slađana
AU - Bonasera, Aurelio
AU - Scopelliti, Michelangelo
AU - Marković, Olivera
AU - Verbić, Tatjana
AU - Sredojević, Dušan
AU - Ciasca, Gabriele
AU - Di Santo, Riccardo
AU - Mead, James L.
AU - Budimir, Milica
AU - Bajuk-Bogdanović, Danica
AU - Mojsin, Marija
AU - Pejić, Jelena
AU - Stevanović, Milena
AU - Jovanović, Svetlana
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13322
AB - The widespread usage of the herbicide glyphosate calls for urgent action, aiming at the development of new, simple, low-cost, and eco-friendly detection approaches. In the last decade, investigation of graphene quantum dots (GQDs) as potential optical probes for various pollutants rapidly grew, thanks to their easy-manipulative structure, remarkable photoluminescence (PL) in the visible part of the spectrum, good dispersibility, biocompatibility, and non-toxicity, as well. Herein, a fast, simple, and environmentally friendly method for GQDs structural modification is presented. GQDs raw powder was exposed to γ- rays at three different doses (100, 200, and 300 kGy) in air, without any solvent or reagents. Irradiation of dots under such affordable conditions led to the additional incorporation of oxygen-containing moieties in the GQD structure. For the first time, oxygen-rich GQDs irradiated at a 300 kGy dose were successfully applied as direct turn-off PL probe for glyphosate detection. The high coefficient of determination (R-squared (R2) = 0.99) and very low limit of detection (3.02 μmol L-1) reveal good linearity between the potential sensor and analyte, as well as sensitivity. Glyphosate was successfully detected in celery samples, with a recovery value of 107 ± 0.85%. To evaluate the biological safety of the proposed sensing probe, [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] (MTT) and the hemolysis assays were performed. Obtained results show that irradiated and non-irradiated GQDs did not cause the death of MRC-5 cells, and hemolysis of erythrocytes. The obtained results demonstrate that GQDs irradiated in an air medium can be potentially applied for glyphosate detection.
T2 - Journal of Environmental Chemical Engineering
T1 - High-performing structural optimization of graphene quantum dots as glyphosate herbicide photoluminescent probes: real case studies and mechanism insights
VL - 12
IS - 4
SP - 113193
DO - 10.1016/j.jece.2024.113193
ER - 
@article{
author = "Dorontić, Slađana and Bonasera, Aurelio and Scopelliti, Michelangelo and Marković, Olivera and Verbić, Tatjana and Sredojević, Dušan and Ciasca, Gabriele and Di Santo, Riccardo and Mead, James L. and Budimir, Milica and Bajuk-Bogdanović, Danica and Mojsin, Marija and Pejić, Jelena and Stevanović, Milena and Jovanović, Svetlana",
year = "2024",
abstract = "The widespread usage of the herbicide glyphosate calls for urgent action, aiming at the development of new, simple, low-cost, and eco-friendly detection approaches. In the last decade, investigation of graphene quantum dots (GQDs) as potential optical probes for various pollutants rapidly grew, thanks to their easy-manipulative structure, remarkable photoluminescence (PL) in the visible part of the spectrum, good dispersibility, biocompatibility, and non-toxicity, as well. Herein, a fast, simple, and environmentally friendly method for GQDs structural modification is presented. GQDs raw powder was exposed to γ- rays at three different doses (100, 200, and 300 kGy) in air, without any solvent or reagents. Irradiation of dots under such affordable conditions led to the additional incorporation of oxygen-containing moieties in the GQD structure. For the first time, oxygen-rich GQDs irradiated at a 300 kGy dose were successfully applied as direct turn-off PL probe for glyphosate detection. The high coefficient of determination (R-squared (R2) = 0.99) and very low limit of detection (3.02 μmol L-1) reveal good linearity between the potential sensor and analyte, as well as sensitivity. Glyphosate was successfully detected in celery samples, with a recovery value of 107 ± 0.85%. To evaluate the biological safety of the proposed sensing probe, [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] (MTT) and the hemolysis assays were performed. Obtained results show that irradiated and non-irradiated GQDs did not cause the death of MRC-5 cells, and hemolysis of erythrocytes. The obtained results demonstrate that GQDs irradiated in an air medium can be potentially applied for glyphosate detection.",
journal = "Journal of Environmental Chemical Engineering",
title = "High-performing structural optimization of graphene quantum dots as glyphosate herbicide photoluminescent probes: real case studies and mechanism insights",
volume = "12",
number = "4",
pages = "113193",
doi = "10.1016/j.jece.2024.113193"
}
Dorontić, S., Bonasera, A., Scopelliti, M., Marković, O., Verbić, T., Sredojević, D., Ciasca, G., Di Santo, R., Mead, J. L., Budimir, M., Bajuk-Bogdanović, D., Mojsin, M., Pejić, J., Stevanović, M.,& Jovanović, S.. (2024). High-performing structural optimization of graphene quantum dots as glyphosate herbicide photoluminescent probes: real case studies and mechanism insights. in Journal of Environmental Chemical Engineering, 12(4), 113193.
https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.113193
Dorontić S, Bonasera A, Scopelliti M, Marković O, Verbić T, Sredojević D, Ciasca G, Di Santo R, Mead JL, Budimir M, Bajuk-Bogdanović D, Mojsin M, Pejić J, Stevanović M, Jovanović S. High-performing structural optimization of graphene quantum dots as glyphosate herbicide photoluminescent probes: real case studies and mechanism insights. in Journal of Environmental Chemical Engineering. 2024;12(4):113193.
doi:10.1016/j.jece.2024.113193 .
Dorontić, Slađana, Bonasera, Aurelio, Scopelliti, Michelangelo, Marković, Olivera, Verbić, Tatjana, Sredojević, Dušan, Ciasca, Gabriele, Di Santo, Riccardo, Mead, James L., Budimir, Milica, Bajuk-Bogdanović, Danica, Mojsin, Marija, Pejić, Jelena, Stevanović, Milena, Jovanović, Svetlana, "High-performing structural optimization of graphene quantum dots as glyphosate herbicide photoluminescent probes: real case studies and mechanism insights" in Journal of Environmental Chemical Engineering, 12, no. 4 (2024):113193,
https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.113193 . .

Graphene quantum dots for detection - from inorganic ions via biomolecules to pathogenic microorganisms

Jovanović, Svetlana; Dorontić, Slađana

(Nova Science Publishers, 2024)

TY - CHAP
AU - Jovanović, Svetlana
AU - Dorontić, Slađana
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13323
AB - Graphene quantum dots (GQDs) show exceptional optical, photoluminescent, chemiluminescent, and electroluminescent properties that made them excellent materials for sensing. In this chapter, we summarized the knowledge about GQDs and explored their applications in the detection of inorganic cations and anions, organic molecules, such as pesticides, cancer biomarkers, metabolites like glucose, L-glutamine, and in the detection of enzymes, microorganisms, etc. The methods for detection as well as mechanisms involved in the monitoring of analytes are explained in depth.
PB - Nova Science Publishers
T2 - Graphene Quantum Dots (GQDs): Advances in Research and Applications
T1 - Graphene quantum dots for detection - from inorganic ions via biomolecules to pathogenic microorganisms
SP - 31
EP - 78
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13323
ER - 
@inbook{
author = "Jovanović, Svetlana and Dorontić, Slađana",
year = "2024",
abstract = "Graphene quantum dots (GQDs) show exceptional optical, photoluminescent, chemiluminescent, and electroluminescent properties that made them excellent materials for sensing. In this chapter, we summarized the knowledge about GQDs and explored their applications in the detection of inorganic cations and anions, organic molecules, such as pesticides, cancer biomarkers, metabolites like glucose, L-glutamine, and in the detection of enzymes, microorganisms, etc. The methods for detection as well as mechanisms involved in the monitoring of analytes are explained in depth.",
publisher = "Nova Science Publishers",
journal = "Graphene Quantum Dots (GQDs): Advances in Research and Applications",
booktitle = "Graphene quantum dots for detection - from inorganic ions via biomolecules to pathogenic microorganisms",
pages = "31-78",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13323"
}
Jovanović, S.,& Dorontić, S.. (2024). Graphene quantum dots for detection - from inorganic ions via biomolecules to pathogenic microorganisms. in Graphene Quantum Dots (GQDs): Advances in Research and Applications
Nova Science Publishers., 31-78.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13323
Jovanović S, Dorontić S. Graphene quantum dots for detection - from inorganic ions via biomolecules to pathogenic microorganisms. in Graphene Quantum Dots (GQDs): Advances in Research and Applications. 2024;:31-78.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13323 .
Jovanović, Svetlana, Dorontić, Slađana, "Graphene quantum dots for detection - from inorganic ions via biomolecules to pathogenic microorganisms" in Graphene Quantum Dots (GQDs): Advances in Research and Applications (2024):31-78,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13323 .

Cubic structured core/shell NiFe2O4@ZnFe2O4 nanocomposite: Structural, morphological and magnetic properties

Stijepović, Ivan; Milanović, Marija; Novaković, Mirjana

(2024)

TY - JOUR
AU - Stijepović, Ivan
AU - Milanović, Marija
AU - Novaković, Mirjana
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13324
AB - Double ferrite nanocomposites with NiF2O4 as the core and ZnFe2O4 as the shell, were synthesised through combination of co-precipitation and hydrothermal methods. This two-step process resulted in formation of a cubic structured core of around 100 nm and a shell of zinc ferrite nanoparticles which are below 10 nm in size. The core/shell structures were characterised using various techniques such as XRD, Raman, TEM/EDS and VSM. In addition, Ni leaching out of these structures was tested in the ultra-pure water and saline solution. These analyses demonstrated that the shell of zinc ferrites effectively prevents Ni leaching from the core keeping the concentration of nickel well below the level usually found in drinking water. These core/shell nanocomposites exhibit a ferrimagnetic behaviour.
T2 - Ceramics International
T1 - Cubic structured core/shell NiFe2O4@ZnFe2O4 nanocomposite: Structural, morphological and magnetic properties
IS - InPress
DO - 10.1016/j.ceramint.2024.05.436
ER - 
@article{
author = "Stijepović, Ivan and Milanović, Marija and Novaković, Mirjana",
year = "2024",
abstract = "Double ferrite nanocomposites with NiF2O4 as the core and ZnFe2O4 as the shell, were synthesised through combination of co-precipitation and hydrothermal methods. This two-step process resulted in formation of a cubic structured core of around 100 nm and a shell of zinc ferrite nanoparticles which are below 10 nm in size. The core/shell structures were characterised using various techniques such as XRD, Raman, TEM/EDS and VSM. In addition, Ni leaching out of these structures was tested in the ultra-pure water and saline solution. These analyses demonstrated that the shell of zinc ferrites effectively prevents Ni leaching from the core keeping the concentration of nickel well below the level usually found in drinking water. These core/shell nanocomposites exhibit a ferrimagnetic behaviour.",
journal = "Ceramics International",
title = "Cubic structured core/shell NiFe2O4@ZnFe2O4 nanocomposite: Structural, morphological and magnetic properties",
number = "InPress",
doi = "10.1016/j.ceramint.2024.05.436"
}
Stijepović, I., Milanović, M.,& Novaković, M.. (2024). Cubic structured core/shell NiFe2O4@ZnFe2O4 nanocomposite: Structural, morphological and magnetic properties. in Ceramics International(InPress).
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.05.436
Stijepović I, Milanović M, Novaković M. Cubic structured core/shell NiFe2O4@ZnFe2O4 nanocomposite: Structural, morphological and magnetic properties. in Ceramics International. 2024;(InPress).
doi:10.1016/j.ceramint.2024.05.436 .
Stijepović, Ivan, Milanović, Marija, Novaković, Mirjana, "Cubic structured core/shell NiFe2O4@ZnFe2O4 nanocomposite: Structural, morphological and magnetic properties" in Ceramics International, no. InPress (2024),
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.05.436 . .
1

The Extraordinary Importance of 6G Network Development and 3D Holography in Future Healthcare

Jokanović, Vukoman

(CRC Press, 2024)

TY - CHAP
AU - Jokanović, Vukoman
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13325
AB - Gaps in data management in healthcare applications are related to the unbalanced distribution of medical resources, especially in rural areas around the world. Cognitive intelligence in data management implies the integration of cognitive computing, mass analytics and artificial intelligence, especially machine learning, which can be used to find the patient’s health status, physiologically and psychologically transforming the current health system. In order to remotely detect the emotional state of patients during disease diagnosis, it is proposed to integrate the tactile Internet with 6G as cognitive intelligence in the evaluation of data and the Internet for health systems. All this aims to form the 6G Cognitive healthcare Internet of Everything (6GCIoHE) system in order to achieve global availability, extremely low latency and high reliability. 6G is a promising communication technology that will soon dominate the healthcare sector. This technology will lead to significant changes in numerous areas thanks to the increasingly widespread form of artificial intelligence whose development will be stimulated by 6G communication technologies, fundamentally changing our understandings and way of life. In addition, various new methodologies that include quality of life (QoL), intelligent wearable devices (IWD), intelligent Internet of Medical Things (IIoMT), 3D holography, hospital to home (H2H) services and new business models. In addition, 6G communication technologies will lead to remarkable progress in tele surgery as well as epidemiology.
PB - CRC Press
T2 - Deep Learning in Internet of Things for Next Generation Healthcare
T1 - The Extraordinary Importance of 6G Network Development and 3D Holography in Future Healthcare
SP - 224
EP - 241
DO - 10.1201/9781003451846-18
ER - 
@inbook{
author = "Jokanović, Vukoman",
year = "2024",
abstract = "Gaps in data management in healthcare applications are related to the unbalanced distribution of medical resources, especially in rural areas around the world. Cognitive intelligence in data management implies the integration of cognitive computing, mass analytics and artificial intelligence, especially machine learning, which can be used to find the patient’s health status, physiologically and psychologically transforming the current health system. In order to remotely detect the emotional state of patients during disease diagnosis, it is proposed to integrate the tactile Internet with 6G as cognitive intelligence in the evaluation of data and the Internet for health systems. All this aims to form the 6G Cognitive healthcare Internet of Everything (6GCIoHE) system in order to achieve global availability, extremely low latency and high reliability. 6G is a promising communication technology that will soon dominate the healthcare sector. This technology will lead to significant changes in numerous areas thanks to the increasingly widespread form of artificial intelligence whose development will be stimulated by 6G communication technologies, fundamentally changing our understandings and way of life. In addition, various new methodologies that include quality of life (QoL), intelligent wearable devices (IWD), intelligent Internet of Medical Things (IIoMT), 3D holography, hospital to home (H2H) services and new business models. In addition, 6G communication technologies will lead to remarkable progress in tele surgery as well as epidemiology.",
publisher = "CRC Press",
journal = "Deep Learning in Internet of Things for Next Generation Healthcare",
booktitle = "The Extraordinary Importance of 6G Network Development and 3D Holography in Future Healthcare",
pages = "224-241",
doi = "10.1201/9781003451846-18"
}
Jokanović, V.. (2024). The Extraordinary Importance of 6G Network Development and 3D Holography in Future Healthcare. in Deep Learning in Internet of Things for Next Generation Healthcare
CRC Press., 224-241.
https://doi.org/10.1201/9781003451846-18
Jokanović V. The Extraordinary Importance of 6G Network Development and 3D Holography in Future Healthcare. in Deep Learning in Internet of Things for Next Generation Healthcare. 2024;:224-241.
doi:10.1201/9781003451846-18 .
Jokanović, Vukoman, "The Extraordinary Importance of 6G Network Development and 3D Holography in Future Healthcare" in Deep Learning in Internet of Things for Next Generation Healthcare (2024):224-241,
https://doi.org/10.1201/9781003451846-18 . .

Микростања дводимензионог Изинговог модела као QR код

Лазаров, Ненад Ђ.; Цуцић, Драгољуб А.

(2024)

TY - JOUR
AU - Лазаров, Ненад Ђ.
AU - Цуцић, Драгољуб А.
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13312
AB - У овом раду ћемо размотрити микростања дводимензионалног Изинговог модела користећи Монте Карло (Monte Carlo) методу. Да би добили микростања дводимензионалног Изинговог модела, употребићемо добро познати Метрополис алгоритам M(PT)2, који је добио назив по ауторима алгоритма, Nicholas Constantine Metropolis, Arianna Wright Rosenbluth, Marshall Nicholas Rosenbluth, Augusta Maria "Mici" Teller (на мађарском Schutz-Harkanyi), Edward Teller (на мађарском Teller Ede). Метрополис алгоритам је презентован у познатом и често цитираном раду, који је објављен 1953. године. Решетка димензије NxN дводимензионалног Изинговог модела има 2<sup>NxN</sup> микростања. Добијена микростања служе за израду QR дводимензионалног кода.
T2 - Настава физике
T1 - Микростања дводимензионог Изинговог модела као QR код
IS - 13
SP - 207
EP - 214
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13312
ER - 
@article{
author = "Лазаров, Ненад Ђ. and Цуцић, Драгољуб А.",
year = "2024",
abstract = "У овом раду ћемо размотрити микростања дводимензионалног Изинговог модела користећи Монте Карло (Monte Carlo) методу. Да би добили микростања дводимензионалног Изинговог модела, употребићемо добро познати Метрополис алгоритам M(PT)2, који је добио назив по ауторима алгоритма, Nicholas Constantine Metropolis, Arianna Wright Rosenbluth, Marshall Nicholas Rosenbluth, Augusta Maria "Mici" Teller (на мађарском Schutz-Harkanyi), Edward Teller (на мађарском Teller Ede). Метрополис алгоритам је презентован у познатом и често цитираном раду, који је објављен 1953. године. Решетка димензије NxN дводимензионалног Изинговог модела има 2<sup>NxN</sup> микростања. Добијена микростања служе за израду QR дводимензионалног кода.",
journal = "Настава физике",
title = "Микростања дводимензионог Изинговог модела као QR код",
number = "13",
pages = "207-214",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13312"
}
Лазаров, Н. Ђ.,& Цуцић, Д. А.. (2024). Микростања дводимензионог Изинговог модела као QR код. in Настава физике(13), 207-214.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13312
Лазаров НЂ, Цуцић ДА. Микростања дводимензионог Изинговог модела као QR код. in Настава физике. 2024;(13):207-214.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13312 .
Лазаров, Ненад Ђ., Цуцић, Драгољуб А., "Микростања дводимензионог Изинговог модела као QR код" in Настава физике, no. 13 (2024):207-214,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13312 .

Sequence variability of HCV core region and host genetic and epigenetic factors can predict the response to combined PEG-IFN/RBV therapy in patients with chronic hepatitis c infection genotype 1B

Krajnović, Milena; Jovanović-Ćupić, Snežana; Kokanov, Nikola; Petrović, Nina; Kožik, Bojana; Šiljić, Marina; Ćirković, Valentina

(2024)

TY - CONF
AU - Krajnović, Milena
AU - Jovanović-Ćupić, Snežana
AU - Kokanov, Nikola
AU - Petrović, Nina
AU - Kožik, Bojana
AU - Šiljić, Marina
AU - Ćirković, Valentina
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13314
AB - Variations in the hepatitis C virus (HCV) core gene are related to the progression of liver fibrosis and therapy response. However, the influence of individual amino acid (aa) substitutions at different positions of HCV Core protein on the response to combined pegylated interferon/ribavirin (PEG-IFN/RBV) therapy and disease progression is not yet fully understood. The HCV Core protein can inactivate various genes in the host genome by affecting the methylation of their promoters, leading to liver damage and carcinogenesis. Two genes whose methylation status is affected by the HCV Core protein are the tumor suppressor genes RASSF1A and p16. We have previously shown that the methylation status of these two genes, together with the single nucleotide polymorphism (SNP) rs12979860 near the interleukin-28 beta subunit (IL-28B) gene, influences the response to combined therapy. Herein, we investigated a possible association between detected aa substitutions in HCV Core protein and response to combined therapy, liver disease progression, IL28B genotype, and the methylation status of the RASSF1A and p16 genes. In 29 examined patients we found no association between individual aa substitutions and therapy response. However, we observed that patients with HCV Core aa substitutions at position 75 and CT/TT IL28B genotypes were non-responders (NR) (p=0.023), which was associated with the presence of unmethylated RASSF1A gene. In contrast, even 75% of patients with aa substitutions at position 91 and CC IL28B genotype achieved a sustained virologic response (SVR) (p=0.030), and 70% of them had methylated RASSF1A gene. There was no significant association between the methylation status of the p16 gene and aa variations in the HCV core region. Our results suggest that combined analysis of aa substitutions in HCV Core protein, IL28B genotype, and methylation status of the RASSF1A gene may help predict response to PEG-IFN/RBV therapy in patients with chronic hepatitis C genotype 1b.xx
C3 - Genetics & Applications
T1 - Sequence variability of HCV core region and host genetic and epigenetic factors can predict the response to combined PEG-IFN/RBV therapy in patients with chronic hepatitis c infection genotype 1B
SP - 26
EP - 26
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13314
ER - 
@conference{
author = "Krajnović, Milena and Jovanović-Ćupić, Snežana and Kokanov, Nikola and Petrović, Nina and Kožik, Bojana and Šiljić, Marina and Ćirković, Valentina",
year = "2024",
abstract = "Variations in the hepatitis C virus (HCV) core gene are related to the progression of liver fibrosis and therapy response. However, the influence of individual amino acid (aa) substitutions at different positions of HCV Core protein on the response to combined pegylated interferon/ribavirin (PEG-IFN/RBV) therapy and disease progression is not yet fully understood. The HCV Core protein can inactivate various genes in the host genome by affecting the methylation of their promoters, leading to liver damage and carcinogenesis. Two genes whose methylation status is affected by the HCV Core protein are the tumor suppressor genes RASSF1A and p16. We have previously shown that the methylation status of these two genes, together with the single nucleotide polymorphism (SNP) rs12979860 near the interleukin-28 beta subunit (IL-28B) gene, influences the response to combined therapy. Herein, we investigated a possible association between detected aa substitutions in HCV Core protein and response to combined therapy, liver disease progression, IL28B genotype, and the methylation status of the RASSF1A and p16 genes. In 29 examined patients we found no association between individual aa substitutions and therapy response. However, we observed that patients with HCV Core aa substitutions at position 75 and CT/TT IL28B genotypes were non-responders (NR) (p=0.023), which was associated with the presence of unmethylated RASSF1A gene. In contrast, even 75% of patients with aa substitutions at position 91 and CC IL28B genotype achieved a sustained virologic response (SVR) (p=0.030), and 70% of them had methylated RASSF1A gene. There was no significant association between the methylation status of the p16 gene and aa variations in the HCV core region. Our results suggest that combined analysis of aa substitutions in HCV Core protein, IL28B genotype, and methylation status of the RASSF1A gene may help predict response to PEG-IFN/RBV therapy in patients with chronic hepatitis C genotype 1b.xx",
journal = "Genetics & Applications",
title = "Sequence variability of HCV core region and host genetic and epigenetic factors can predict the response to combined PEG-IFN/RBV therapy in patients with chronic hepatitis c infection genotype 1B",
pages = "26-26",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13314"
}
Krajnović, M., Jovanović-Ćupić, S., Kokanov, N., Petrović, N., Kožik, B., Šiljić, M.,& Ćirković, V.. (2024). Sequence variability of HCV core region and host genetic and epigenetic factors can predict the response to combined PEG-IFN/RBV therapy in patients with chronic hepatitis c infection genotype 1B. in Genetics & Applications, 26-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13314
Krajnović M, Jovanović-Ćupić S, Kokanov N, Petrović N, Kožik B, Šiljić M, Ćirković V. Sequence variability of HCV core region and host genetic and epigenetic factors can predict the response to combined PEG-IFN/RBV therapy in patients with chronic hepatitis c infection genotype 1B. in Genetics & Applications. 2024;:26-26.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13314 .
Krajnović, Milena, Jovanović-Ćupić, Snežana, Kokanov, Nikola, Petrović, Nina, Kožik, Bojana, Šiljić, Marina, Ćirković, Valentina, "Sequence variability of HCV core region and host genetic and epigenetic factors can predict the response to combined PEG-IFN/RBV therapy in patients with chronic hepatitis c infection genotype 1B" in Genetics & Applications (2024):26-26,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13314 .

Challenges in SARS-COV-2 diagnostics by real time RT-PCR

Blagojević, Danijela; Milanović, Ivana; Imširović, Mirela; Lazić, Sanda; Maksimović, Zlatko; Tanić, Nasta; Tanić, Nikola

(2024)

TY - CONF
AU - Blagojević, Danijela
AU - Milanović, Ivana
AU - Imširović, Mirela
AU - Lazić, Sanda
AU - Maksimović, Zlatko
AU - Tanić, Nasta
AU - Tanić, Nikola
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13316
AB - COVID-19 pandemic caused by coronavirus 2 respiratory virus (SARS-CoV-2) required fast and effective diagnostics for the purpose of preventing the spread of the disease and outbreak monitoring and control. Therefore, prompt, accurate and reliable testing was of particular importance. Indubitably, the most representative, the most sensitive and the fastest method for detection of SARS CoV-2 is Real Time RT-PCR (RT-qPCR). During the pandemic there were numerous different assays, reagents, protocols and reporting procedures under the question mark because of lack of certified standards, standardization of RNA extraction and reporting procedures. In practice, the reliability of RT-qPCR results depend on a number of parameters that include sample collection and processing, method of RNA extraction, choice of assay, choice of instrument, analysis method and operator intervention. Here we present the various challenges which we encountered during our work and emphasize comparative analysis by different assays, as well as automated versus manual RNA extraction. Sampling, adequate manipulation load, the quality of the assay and interpretation of the result are extremely important. Our results revealed that manual viral RNA extraction should be a method of choice for high sensitivity. In addition, amplification assays targeting three SARS-CoV-2 genes are much more efficient from those targeting one. Unfortunately, RT-qPCR (originally quantitative method) was exclusively used as qualitative diagnostic test for SARS-CoV-2. We think that the ideal testing regimen would involve not just qualitative detection of SARS-CoV-2 but reliable and meaningful quantitative reporting of viral load. For such a thing, a consensus at the level of the world medical community is necessary regarding the most important thing: defining the cut-off value for a clinically significant viral load. It has never been done and therefore many people, all over the world, were sentenced to house arrest for no reason at all.
C3 - Genetics & Applications
T1 - Challenges in SARS-COV-2 diagnostics by real time RT-PCR
SP - 33
EP - 33
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13316
ER - 
@conference{
author = "Blagojević, Danijela and Milanović, Ivana and Imširović, Mirela and Lazić, Sanda and Maksimović, Zlatko and Tanić, Nasta and Tanić, Nikola",
year = "2024",
abstract = "COVID-19 pandemic caused by coronavirus 2 respiratory virus (SARS-CoV-2) required fast and effective diagnostics for the purpose of preventing the spread of the disease and outbreak monitoring and control. Therefore, prompt, accurate and reliable testing was of particular importance. Indubitably, the most representative, the most sensitive and the fastest method for detection of SARS CoV-2 is Real Time RT-PCR (RT-qPCR). During the pandemic there were numerous different assays, reagents, protocols and reporting procedures under the question mark because of lack of certified standards, standardization of RNA extraction and reporting procedures. In practice, the reliability of RT-qPCR results depend on a number of parameters that include sample collection and processing, method of RNA extraction, choice of assay, choice of instrument, analysis method and operator intervention. Here we present the various challenges which we encountered during our work and emphasize comparative analysis by different assays, as well as automated versus manual RNA extraction. Sampling, adequate manipulation load, the quality of the assay and interpretation of the result are extremely important. Our results revealed that manual viral RNA extraction should be a method of choice for high sensitivity. In addition, amplification assays targeting three SARS-CoV-2 genes are much more efficient from those targeting one. Unfortunately, RT-qPCR (originally quantitative method) was exclusively used as qualitative diagnostic test for SARS-CoV-2. We think that the ideal testing regimen would involve not just qualitative detection of SARS-CoV-2 but reliable and meaningful quantitative reporting of viral load. For such a thing, a consensus at the level of the world medical community is necessary regarding the most important thing: defining the cut-off value for a clinically significant viral load. It has never been done and therefore many people, all over the world, were sentenced to house arrest for no reason at all.",
journal = "Genetics & Applications",
title = "Challenges in SARS-COV-2 diagnostics by real time RT-PCR",
pages = "33-33",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13316"
}
Blagojević, D., Milanović, I., Imširović, M., Lazić, S., Maksimović, Z., Tanić, N.,& Tanić, N.. (2024). Challenges in SARS-COV-2 diagnostics by real time RT-PCR. in Genetics & Applications, 33-33.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13316
Blagojević D, Milanović I, Imširović M, Lazić S, Maksimović Z, Tanić N, Tanić N. Challenges in SARS-COV-2 diagnostics by real time RT-PCR. in Genetics & Applications. 2024;:33-33.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13316 .
Blagojević, Danijela, Milanović, Ivana, Imširović, Mirela, Lazić, Sanda, Maksimović, Zlatko, Tanić, Nasta, Tanić, Nikola, "Challenges in SARS-COV-2 diagnostics by real time RT-PCR" in Genetics & Applications (2024):33-33,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13316 .

Болцманов парадокс и статистички детерминизам

Цуцић, Драгољуб А.; Лазаров, Ненад Ђ.

(2024)

TY - JOUR
AU - Цуцић, Драгољуб А.
AU - Лазаров, Ненад Ђ.
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13311
AB - Парадоски су питања постављена на одговоре који немају задовољавајућу сатисфакцију у оквирима формулисаног знања. Као многи други парадокси, и Болцманов парадокс изазивао је пажњу физичарске јавности одмах када је настао. Од како је Болцманов парадокс формулисан физичари су покушавали да пронађу решење са којим би се сагласили сви. Разна су објашњења Болцмановог парадокса, нека потичу и од самог Болцмана. У овом раду ће бити понуђено једно објашњење, које ће проблем овог парадокса сагледати из перспективе статистичког детерминизма.
T2 - Настава физике
T1 - Болцманов парадокс и статистички детерминизам
IS - 13
SP - 81
EP - 86
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13311
ER - 
@article{
author = "Цуцић, Драгољуб А. and Лазаров, Ненад Ђ.",
year = "2024",
abstract = "Парадоски су питања постављена на одговоре који немају задовољавајућу сатисфакцију у оквирима формулисаног знања. Као многи други парадокси, и Болцманов парадокс изазивао је пажњу физичарске јавности одмах када је настао. Од како је Болцманов парадокс формулисан физичари су покушавали да пронађу решење са којим би се сагласили сви. Разна су објашњења Болцмановог парадокса, нека потичу и од самог Болцмана. У овом раду ће бити понуђено једно објашњење, које ће проблем овог парадокса сагледати из перспективе статистичког детерминизма.",
journal = "Настава физике",
title = "Болцманов парадокс и статистички детерминизам",
number = "13",
pages = "81-86",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13311"
}
Цуцић, Д. А.,& Лазаров, Н. Ђ.. (2024). Болцманов парадокс и статистички детерминизам. in Настава физике(13), 81-86.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13311
Цуцић ДА, Лазаров НЂ. Болцманов парадокс и статистички детерминизам. in Настава физике. 2024;(13):81-86.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13311 .
Цуцић, Драгољуб А., Лазаров, Ненад Ђ., "Болцманов парадокс и статистички детерминизам" in Настава физике, no. 13 (2024):81-86,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13311 .

Spatial expression of ZEB1 gene as a potential prognostic marker in rectal cancer

Kožik, Bojana; Todorović, Lidija; Božović, Ana; Kolaković, Ana; Vasiljević, Tijana; Đermanović, Aleksandar; Đurić, Mladen

(2024)

TY - CONF
AU - Kožik, Bojana
AU - Todorović, Lidija
AU - Božović, Ana
AU - Kolaković, Ana
AU - Vasiljević, Tijana
AU - Đermanović, Aleksandar
AU - Đurić, Mladen
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13313
AB - The prognosis of rectal cancer (RC) can be influenced by various factors, including the location of the tumor. Studies have shown that the position of the tumor within the rectum can impact the recurrence and overall survival rates. Tumor localization in RC is also associated with gene expression alterations. ZEB1 is a transcriptional factor that promotes tumor invasiveness via regulation of the epithelialmesenchymal transition process and plays a significant role in RC by influencing tumor aggressiveness. This study aimed to evaluate the location-specific expression of the ZEB1 gene and its prognostic role in RC patients. This preliminary study included 45 untreated RC patients who underwent curative resection. In 10 patients, the tumor was located in the low rectum (0-5 cm), while 35 tumors were positioned within the mid and upper rectum (5-15 cm). We isolated mRNA from postoperative tumor FFPE samples. TaqMan® gene expression assay was used for quantitative real-time PCR analysis of ZEB1 gene expression. The preliminary analysis revealed that relative ZEB1 gene expression was significantly higher in upper RC locations than among low-positioned tumors (0.00198 vs. 0.000947, p=0.024). We did not find a significant difference in overall survival (OS) and disease-free survival (DFS) among RC patients based on the tumor location and ZEB1 expression (p > 0.05 in both cases). However, among 35 patients with upper-positioned tumors, we noted that patients with elevated ZEB1 expression had shorter DFS than patients with low ZEB1 expression (48.062±6.557 vs. 61.682±6.095 months), although the observed difference was not statistically significant (p=0.270). Our results indicate the importance of evaluating spatial ZEB1 expression in RC and suggest its potential prognostic role, especially in determining the survival time without disease recurrence in RC patients. However, further research on a larger number of samples is needed to confirm these findings.
C3 - Genetics & Applications
T1 - Spatial expression of ZEB1 gene as a potential prognostic marker in rectal cancer
SP - 25
EP - 25
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13313
ER - 
@conference{
author = "Kožik, Bojana and Todorović, Lidija and Božović, Ana and Kolaković, Ana and Vasiljević, Tijana and Đermanović, Aleksandar and Đurić, Mladen",
year = "2024",
abstract = "The prognosis of rectal cancer (RC) can be influenced by various factors, including the location of the tumor. Studies have shown that the position of the tumor within the rectum can impact the recurrence and overall survival rates. Tumor localization in RC is also associated with gene expression alterations. ZEB1 is a transcriptional factor that promotes tumor invasiveness via regulation of the epithelialmesenchymal transition process and plays a significant role in RC by influencing tumor aggressiveness. This study aimed to evaluate the location-specific expression of the ZEB1 gene and its prognostic role in RC patients. This preliminary study included 45 untreated RC patients who underwent curative resection. In 10 patients, the tumor was located in the low rectum (0-5 cm), while 35 tumors were positioned within the mid and upper rectum (5-15 cm). We isolated mRNA from postoperative tumor FFPE samples. TaqMan® gene expression assay was used for quantitative real-time PCR analysis of ZEB1 gene expression. The preliminary analysis revealed that relative ZEB1 gene expression was significantly higher in upper RC locations than among low-positioned tumors (0.00198 vs. 0.000947, p=0.024). We did not find a significant difference in overall survival (OS) and disease-free survival (DFS) among RC patients based on the tumor location and ZEB1 expression (p > 0.05 in both cases). However, among 35 patients with upper-positioned tumors, we noted that patients with elevated ZEB1 expression had shorter DFS than patients with low ZEB1 expression (48.062±6.557 vs. 61.682±6.095 months), although the observed difference was not statistically significant (p=0.270). Our results indicate the importance of evaluating spatial ZEB1 expression in RC and suggest its potential prognostic role, especially in determining the survival time without disease recurrence in RC patients. However, further research on a larger number of samples is needed to confirm these findings.",
journal = "Genetics & Applications",
title = "Spatial expression of ZEB1 gene as a potential prognostic marker in rectal cancer",
pages = "25-25",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13313"
}
Kožik, B., Todorović, L., Božović, A., Kolaković, A., Vasiljević, T., Đermanović, A.,& Đurić, M.. (2024). Spatial expression of ZEB1 gene as a potential prognostic marker in rectal cancer. in Genetics & Applications, 25-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13313
Kožik B, Todorović L, Božović A, Kolaković A, Vasiljević T, Đermanović A, Đurić M. Spatial expression of ZEB1 gene as a potential prognostic marker in rectal cancer. in Genetics & Applications. 2024;:25-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13313 .
Kožik, Bojana, Todorović, Lidija, Božović, Ana, Kolaković, Ana, Vasiljević, Tijana, Đermanović, Aleksandar, Đurić, Mladen, "Spatial expression of ZEB1 gene as a potential prognostic marker in rectal cancer" in Genetics & Applications (2024):25-25,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13313 .

ERΒ is a possible biomarker of breast cancer

Božović, Ana; Nedeljković, Milica; Kožik, Bojana; Todorović, Lidija; Krajnović, Milena; Jovanović-Ćupić, Snežana; Kokanov, Nikola; Mandušić, Vesna

(2024)

TY - CONF
AU - Božović, Ana
AU - Nedeljković, Milica
AU - Kožik, Bojana
AU - Todorović, Lidija
AU - Krajnović, Milena
AU - Jovanović-Ćupić, Snežana
AU - Kokanov, Nikola
AU - Mandušić, Vesna
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13315
AB - Breast cancer (BC) is the most common cancer among women worldwide. The diagnosis and treatment decisions depend on the three biomarkers: oestrogen receptor alfa, progesterone receptor and human epidermal growth factor 2. The foremost treatment line is Nolvadex (tamoxifen). Yet approximately 30% of patients do not respond to tamoxifen treatment. The discovery of oestrogen receptor beta (ERβ) opened the door for another BC biomarker’s introduction. The studies show that the ERβ usually behaves like a tumour suppressor and that its expression is a favourable parameter of the patient survival and treatment response. Our study aimed to assess the prognostic and predictive role of ERβ in BC. It encompassed 118 BC samples from patients operated at the Institute of Oncology and Radiology of Serbia from 2002 to 2004. Overall (OS) and disease-free survival (DFS) data were collected between 2002 and 2022. We used the Western blot method for ERβ1 protein detection. The ERβ1 mRNA and ERβ delta5 mRNA isoforms were detected by quantitative PCR method with TaqMan Assays. The extracted DNA was subjected to a two-step MSP MethEvaGreen procedure, using primers we designed to detect specific ERβ gene promoter ON methylation. Patient groups were divided into low and high-expression groups based on median values. Our results showed that in the high methylation index group, OS and DFS of patients who received adjuvant Nolvadex treatment were significantly longer than those who did not (p=0.001, p=0.033, respectively). In the low methylation index group, the DFS of patients who received radiotherapy was significantly shorter than those who did not (p=0.037). However, in the low ERβ mRNA expression group, the DFS of patients who received radiotherapy was significantly shorter than those who did not (p=0.028). Our results show that ERβ could be a significant additional parameter in the BC prognosis and treatment decisions. Further analyses are needed.
C3 - Genetics & Applications
T1 - ERΒ is a possible biomarker of breast cancer
SP - 28
EP - 28
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13315
ER - 
@conference{
author = "Božović, Ana and Nedeljković, Milica and Kožik, Bojana and Todorović, Lidija and Krajnović, Milena and Jovanović-Ćupić, Snežana and Kokanov, Nikola and Mandušić, Vesna",
year = "2024",
abstract = "Breast cancer (BC) is the most common cancer among women worldwide. The diagnosis and treatment decisions depend on the three biomarkers: oestrogen receptor alfa, progesterone receptor and human epidermal growth factor 2. The foremost treatment line is Nolvadex (tamoxifen). Yet approximately 30% of patients do not respond to tamoxifen treatment. The discovery of oestrogen receptor beta (ERβ) opened the door for another BC biomarker’s introduction. The studies show that the ERβ usually behaves like a tumour suppressor and that its expression is a favourable parameter of the patient survival and treatment response. Our study aimed to assess the prognostic and predictive role of ERβ in BC. It encompassed 118 BC samples from patients operated at the Institute of Oncology and Radiology of Serbia from 2002 to 2004. Overall (OS) and disease-free survival (DFS) data were collected between 2002 and 2022. We used the Western blot method for ERβ1 protein detection. The ERβ1 mRNA and ERβ delta5 mRNA isoforms were detected by quantitative PCR method with TaqMan Assays. The extracted DNA was subjected to a two-step MSP MethEvaGreen procedure, using primers we designed to detect specific ERβ gene promoter ON methylation. Patient groups were divided into low and high-expression groups based on median values. Our results showed that in the high methylation index group, OS and DFS of patients who received adjuvant Nolvadex treatment were significantly longer than those who did not (p=0.001, p=0.033, respectively). In the low methylation index group, the DFS of patients who received radiotherapy was significantly shorter than those who did not (p=0.037). However, in the low ERβ mRNA expression group, the DFS of patients who received radiotherapy was significantly shorter than those who did not (p=0.028). Our results show that ERβ could be a significant additional parameter in the BC prognosis and treatment decisions. Further analyses are needed.",
journal = "Genetics & Applications",
title = "ERΒ is a possible biomarker of breast cancer",
pages = "28-28",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13315"
}
Božović, A., Nedeljković, M., Kožik, B., Todorović, L., Krajnović, M., Jovanović-Ćupić, S., Kokanov, N.,& Mandušić, V.. (2024). ERΒ is a possible biomarker of breast cancer. in Genetics & Applications, 28-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13315
Božović A, Nedeljković M, Kožik B, Todorović L, Krajnović M, Jovanović-Ćupić S, Kokanov N, Mandušić V. ERΒ is a possible biomarker of breast cancer. in Genetics & Applications. 2024;:28-28.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13315 .
Božović, Ana, Nedeljković, Milica, Kožik, Bojana, Todorović, Lidija, Krajnović, Milena, Jovanović-Ćupić, Snežana, Kokanov, Nikola, Mandušić, Vesna, "ERΒ is a possible biomarker of breast cancer" in Genetics & Applications (2024):28-28,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_vinar_13315 .

On the driving forces behind the change of reduction potentials and the prediction of redox properties through analysis of EPR hyperfine couplings in VO(acac)2pyr and VO(acac)2 imidazole complexes. A DFT study

Vranješ-Đurić, Sanja; Milanović, Zorana; Mirković, Marija D.; Radović, Magdalena; Perić, Marko R.

(2024)

TY - JOUR
AU - Vranješ-Đurić, Sanja
AU - Milanović, Zorana
AU - Mirković, Marija D.
AU - Radović, Magdalena
AU - Perić, Marko R.
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13264
AB - The use of vanadium complexes for potential applications in medicine largely depends on the structural properties of the complex itself, as well as on the electronic configuration of the metal and its oxidation state. When the vanadium complex binds to biomolecules or by binding solvent molecules to the complex, there is a change in the structure but also a change in the redox properties of the complex. Using theoretical methods, especially Density Functional theory (DFT), it is possible to determine which factors influence changes in the redox properties of the complex. Furthermore, by calculating the Electron Paramagnetic Resonance (EPR) constants of hyperfine coupling, it is possible to obtain not only data on the electronic configuration, but also to predict changes in redox properties upon changes in the structure of the complex. DFT results show that the binding of pyridine or imidazole to the VO(acac)2 complex leads to a lowering of the redox potential. The largest changes in the redox potential were observed in the case when the incoming ligand binds in a cis position relative to the V==O bond.
T2 - Polyhedron
T1 - On the driving forces behind the change of reduction potentials and the prediction of redox properties through analysis of EPR hyperfine couplings in VO(acac)2pyr and VO(acac)2 imidazole complexes. A DFT study
VL - 259
SP - 117049
SP - 117049
DO - 10.1016/j.poly.2024.117049
ER - 
@article{
author = "Vranješ-Đurić, Sanja and Milanović, Zorana and Mirković, Marija D. and Radović, Magdalena and Perić, Marko R.",
year = "2024",
abstract = "The use of vanadium complexes for potential applications in medicine largely depends on the structural properties of the complex itself, as well as on the electronic configuration of the metal and its oxidation state. When the vanadium complex binds to biomolecules or by binding solvent molecules to the complex, there is a change in the structure but also a change in the redox properties of the complex. Using theoretical methods, especially Density Functional theory (DFT), it is possible to determine which factors influence changes in the redox properties of the complex. Furthermore, by calculating the Electron Paramagnetic Resonance (EPR) constants of hyperfine coupling, it is possible to obtain not only data on the electronic configuration, but also to predict changes in redox properties upon changes in the structure of the complex. DFT results show that the binding of pyridine or imidazole to the VO(acac)2 complex leads to a lowering of the redox potential. The largest changes in the redox potential were observed in the case when the incoming ligand binds in a cis position relative to the V==O bond.",
journal = "Polyhedron",
title = "On the driving forces behind the change of reduction potentials and the prediction of redox properties through analysis of EPR hyperfine couplings in VO(acac)2pyr and VO(acac)2 imidazole complexes. A DFT study",
volume = "259",
pages = "117049-117049",
doi = "10.1016/j.poly.2024.117049"
}
Vranješ-Đurić, S., Milanović, Z., Mirković, M. D., Radović, M.,& Perić, M. R.. (2024). On the driving forces behind the change of reduction potentials and the prediction of redox properties through analysis of EPR hyperfine couplings in VO(acac)2pyr and VO(acac)2 imidazole complexes. A DFT study. in Polyhedron, 259, 117049.
https://doi.org/10.1016/j.poly.2024.117049
Vranješ-Đurić S, Milanović Z, Mirković MD, Radović M, Perić MR. On the driving forces behind the change of reduction potentials and the prediction of redox properties through analysis of EPR hyperfine couplings in VO(acac)2pyr and VO(acac)2 imidazole complexes. A DFT study. in Polyhedron. 2024;259:117049.
doi:10.1016/j.poly.2024.117049 .
Vranješ-Đurić, Sanja, Milanović, Zorana, Mirković, Marija D., Radović, Magdalena, Perić, Marko R., "On the driving forces behind the change of reduction potentials and the prediction of redox properties through analysis of EPR hyperfine couplings in VO(acac)2pyr and VO(acac)2 imidazole complexes. A DFT study" in Polyhedron, 259 (2024):117049,
https://doi.org/10.1016/j.poly.2024.117049 . .

Versatile coordination chemistry of thiosemicarbazide and its non-Schiff base derivatives

Leovac, Vukadin M.; Novaković, Slađana B.

(2024)

TY - JOUR
AU - Leovac, Vukadin M.
AU - Novaković, Slađana B.
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13319
AB - Very rich coordination chemistry of thiosemicarbazide based ligands is mainly associated with the diversity of their Schiff base derivatives, known as thiosemicarbazones. The significant interest in thiosemicarbazones and their metal complexes arises from a wide range of valuable biological, chemical and physico-chemical features, as documented by numerous review papers in medicinal, structural, analytical chemistry, catalysis and other. The thiosemicarbazide based ligands other than Schiff bases did not draw the same attention. A literature survey, however, shows considerable number of non-Schiff base derivatives with interesting coordination chemistry, giving rise to metal complexes with pronounced structural diversity and useful properties. Considering the polydentate thiosemicarbazide scaffold [N–N–C(=S)–N] it is not surprising that its other derivatives can offer versatile coordination modes and stable complexes with variety of metal ions. This article attempts to bring together the thiosemicarbazide derived ligands other than Schiff bases, and to explore their coordination tendencies as well as the structural aspects of their metal complexes. The first papers in coordination chemistry of thiosemicarbazide were reported exactly 90 years ago. Therefore, it is also our aim to gain better overview of various types of thiosemicarbazide ligands that have emerged since, and to understand different possibilities of thiosemicarbazide modification. In order to present and compare the molecular and supramolecular properties the review primary relies on structurally characterized coordination compounds. It also includes some experimental charge density findings in an effort to explain behaviour of thiosemicarbazide ligands at subatomic level.
T2 - Journal of Molecular Structure
T1 - Versatile coordination chemistry of thiosemicarbazide and its non-Schiff base derivatives
VL - 1314
SP - 138721
DO - 10.1016/j.molstruc.2024.138721
ER - 
@article{
author = "Leovac, Vukadin M. and Novaković, Slađana B.",
year = "2024",
abstract = "Very rich coordination chemistry of thiosemicarbazide based ligands is mainly associated with the diversity of their Schiff base derivatives, known as thiosemicarbazones. The significant interest in thiosemicarbazones and their metal complexes arises from a wide range of valuable biological, chemical and physico-chemical features, as documented by numerous review papers in medicinal, structural, analytical chemistry, catalysis and other. The thiosemicarbazide based ligands other than Schiff bases did not draw the same attention. A literature survey, however, shows considerable number of non-Schiff base derivatives with interesting coordination chemistry, giving rise to metal complexes with pronounced structural diversity and useful properties. Considering the polydentate thiosemicarbazide scaffold [N–N–C(=S)–N] it is not surprising that its other derivatives can offer versatile coordination modes and stable complexes with variety of metal ions. This article attempts to bring together the thiosemicarbazide derived ligands other than Schiff bases, and to explore their coordination tendencies as well as the structural aspects of their metal complexes. The first papers in coordination chemistry of thiosemicarbazide were reported exactly 90 years ago. Therefore, it is also our aim to gain better overview of various types of thiosemicarbazide ligands that have emerged since, and to understand different possibilities of thiosemicarbazide modification. In order to present and compare the molecular and supramolecular properties the review primary relies on structurally characterized coordination compounds. It also includes some experimental charge density findings in an effort to explain behaviour of thiosemicarbazide ligands at subatomic level.",
journal = "Journal of Molecular Structure",
title = "Versatile coordination chemistry of thiosemicarbazide and its non-Schiff base derivatives",
volume = "1314",
pages = "138721",
doi = "10.1016/j.molstruc.2024.138721"
}
Leovac, V. M.,& Novaković, S. B.. (2024). Versatile coordination chemistry of thiosemicarbazide and its non-Schiff base derivatives. in Journal of Molecular Structure, 1314, 138721.
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2024.138721
Leovac VM, Novaković SB. Versatile coordination chemistry of thiosemicarbazide and its non-Schiff base derivatives. in Journal of Molecular Structure. 2024;1314:138721.
doi:10.1016/j.molstruc.2024.138721 .
Leovac, Vukadin M., Novaković, Slađana B., "Versatile coordination chemistry of thiosemicarbazide and its non-Schiff base derivatives" in Journal of Molecular Structure, 1314 (2024):138721,
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2024.138721 . .

Thermal plasma gasification of sewage sludge: Optimisation of operating parameters and economic evaluation

Cvetinović, Dejan; Erić, Aleksandar; Mladenović, Milica; Buha-Marković, Jovana; Janković, Bojan

(2024)

TY - JOUR
AU - Cvetinović, Dejan
AU - Erić, Aleksandar
AU - Mladenović, Milica
AU - Buha-Marković, Jovana
AU - Janković, Bojan
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13320
AB - The article aims to define the optimal operating parameters of the gasifier such as temperature, equivalence ratio, steam-to-fuel ratio and selection of gasification medium for the process of thermal plasma gasification of sewage sludge. A comprehensive parametric study is carried out with the developed one-dimensional mathematical thermodynamic equilibrium model for plasma gasification. The model is based on the principle of the minimum of the Gibbs function and uses only the ultimate and proximate analysis data as input to the model. The output of the model is the equilibrium composition of the thermal plasma gasification products as a function of temperature in the plasma reactor. The parametric analysis has shown that the optimum conditions for the gasification process of sewage sludge are a temperature of 1200 K and an equivalence ratio of 0.2 for the air gasification case, i.e. 1200 K and the steam-to-fuel ratio of 0.1 for the case of steam gasification. When comparing the different gasification media, gasification with steam leads to a higher yield of H2 in the produced syngas. For the selected optimal conditions, the economic analysis of the process shows that the price of gasification per ton of sewage sludge is lower in the case of steam gasification and amounts to 72.30 €/t, compared to 88.12 €/t in the case of air gasification. The analysis was carried out using the example of a plant with a capacity of 360 kg/h. The sensitivity analysis was carried out taking into account the influence of the electricity price, labor costs, the price of CO2 emissions and the ash disposal price. The analysis shows that labor costs have the greatest influence on the price of thermal plasma gasification of sewage sludge.
T2 - Energy Conversion and Management
T1 - Thermal plasma gasification of sewage sludge: Optimisation of operating parameters and economic evaluation
VL - 313
SP - 118639
DO - 10.1016/j.enconman.2024.118639
ER - 
@article{
author = "Cvetinović, Dejan and Erić, Aleksandar and Mladenović, Milica and Buha-Marković, Jovana and Janković, Bojan",
year = "2024",
abstract = "The article aims to define the optimal operating parameters of the gasifier such as temperature, equivalence ratio, steam-to-fuel ratio and selection of gasification medium for the process of thermal plasma gasification of sewage sludge. A comprehensive parametric study is carried out with the developed one-dimensional mathematical thermodynamic equilibrium model for plasma gasification. The model is based on the principle of the minimum of the Gibbs function and uses only the ultimate and proximate analysis data as input to the model. The output of the model is the equilibrium composition of the thermal plasma gasification products as a function of temperature in the plasma reactor. The parametric analysis has shown that the optimum conditions for the gasification process of sewage sludge are a temperature of 1200 K and an equivalence ratio of 0.2 for the air gasification case, i.e. 1200 K and the steam-to-fuel ratio of 0.1 for the case of steam gasification. When comparing the different gasification media, gasification with steam leads to a higher yield of H2 in the produced syngas. For the selected optimal conditions, the economic analysis of the process shows that the price of gasification per ton of sewage sludge is lower in the case of steam gasification and amounts to 72.30 €/t, compared to 88.12 €/t in the case of air gasification. The analysis was carried out using the example of a plant with a capacity of 360 kg/h. The sensitivity analysis was carried out taking into account the influence of the electricity price, labor costs, the price of CO2 emissions and the ash disposal price. The analysis shows that labor costs have the greatest influence on the price of thermal plasma gasification of sewage sludge.",
journal = "Energy Conversion and Management",
title = "Thermal plasma gasification of sewage sludge: Optimisation of operating parameters and economic evaluation",
volume = "313",
pages = "118639",
doi = "10.1016/j.enconman.2024.118639"
}
Cvetinović, D., Erić, A., Mladenović, M., Buha-Marković, J.,& Janković, B.. (2024). Thermal plasma gasification of sewage sludge: Optimisation of operating parameters and economic evaluation. in Energy Conversion and Management, 313, 118639.
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.118639
Cvetinović D, Erić A, Mladenović M, Buha-Marković J, Janković B. Thermal plasma gasification of sewage sludge: Optimisation of operating parameters and economic evaluation. in Energy Conversion and Management. 2024;313:118639.
doi:10.1016/j.enconman.2024.118639 .
Cvetinović, Dejan, Erić, Aleksandar, Mladenović, Milica, Buha-Marković, Jovana, Janković, Bojan, "Thermal plasma gasification of sewage sludge: Optimisation of operating parameters and economic evaluation" in Energy Conversion and Management, 313 (2024):118639,
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2024.118639 . .

Recent progress in enzymatic degradation and recycling of polyurethanes

Katnić Porobić, Slavica; de Souza, Felipe M.; Gupta, Ram K.

(2024)

TY - JOUR
AU - Katnić Porobić, Slavica
AU - de Souza, Felipe M.
AU - Gupta, Ram K.
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13321
AB - The widespread production of polymeric materials has precipitated severe environmental challenges, prompting a pressing need for effective solutions. Among these materials, polyurethanes (PUs) stand out significantly due to their versatility in synthetic approaches, manufacturing, properties, and applications. This versatility has led to a high demand for PUs, resulting in significant waste accumulation at the end of their lifecycle. Along with that, the PU's inherent chemical stability prevents the occurrence of natural hydrolytic processes. Consequently, there is a critical need for sustainable recycling methods, particularly those capable of recovering reusable monomers. Recycling is a leading way to manage waste by reducing plastic pollution and its environmental impact, which can be performed through mechanical, chemical, and biological processes. Biological degradation occurs through the action of enzymes and microbes that can potentially convert the polymers into monomers or other valuable chemicals. This approach presents an opportunity to establish a sustainable and circular economy within the PUs industry while considerably reducing the environmental impact. This review highlights enzymatic degradation as a promising solution for PU recycling by discussing the types of enzymes utilized in the process, potential biochemical pathways for PU degradation, recent achievements, and future remarks for this process.
T2 - Biochemical Engineering Journal
T1 - Recent progress in enzymatic degradation and recycling of polyurethanes
VL - 208
SP - 109363
DO - 10.1016/j.bej.2024.109363
ER - 
@article{
author = "Katnić Porobić, Slavica and de Souza, Felipe M. and Gupta, Ram K.",
year = "2024",
abstract = "The widespread production of polymeric materials has precipitated severe environmental challenges, prompting a pressing need for effective solutions. Among these materials, polyurethanes (PUs) stand out significantly due to their versatility in synthetic approaches, manufacturing, properties, and applications. This versatility has led to a high demand for PUs, resulting in significant waste accumulation at the end of their lifecycle. Along with that, the PU's inherent chemical stability prevents the occurrence of natural hydrolytic processes. Consequently, there is a critical need for sustainable recycling methods, particularly those capable of recovering reusable monomers. Recycling is a leading way to manage waste by reducing plastic pollution and its environmental impact, which can be performed through mechanical, chemical, and biological processes. Biological degradation occurs through the action of enzymes and microbes that can potentially convert the polymers into monomers or other valuable chemicals. This approach presents an opportunity to establish a sustainable and circular economy within the PUs industry while considerably reducing the environmental impact. This review highlights enzymatic degradation as a promising solution for PU recycling by discussing the types of enzymes utilized in the process, potential biochemical pathways for PU degradation, recent achievements, and future remarks for this process.",
journal = "Biochemical Engineering Journal",
title = "Recent progress in enzymatic degradation and recycling of polyurethanes",
volume = "208",
pages = "109363",
doi = "10.1016/j.bej.2024.109363"
}
Katnić Porobić, S., de Souza, F. M.,& Gupta, R. K.. (2024). Recent progress in enzymatic degradation and recycling of polyurethanes. in Biochemical Engineering Journal, 208, 109363.
https://doi.org/10.1016/j.bej.2024.109363
Katnić Porobić S, de Souza FM, Gupta RK. Recent progress in enzymatic degradation and recycling of polyurethanes. in Biochemical Engineering Journal. 2024;208:109363.
doi:10.1016/j.bej.2024.109363 .
Katnić Porobić, Slavica, de Souza, Felipe M., Gupta, Ram K., "Recent progress in enzymatic degradation and recycling of polyurethanes" in Biochemical Engineering Journal, 208 (2024):109363,
https://doi.org/10.1016/j.bej.2024.109363 . .

Antibacterial activity of 3D printed thermoplastic elastomers doped with carbon quantum dots for biomedical applications

Shaalan, Mohamed; Vykydalová, Anna; Švajdlenková, Helena; Kroneková, Zuzana; Marković, Zoran M.; Kováčová, Mária; Špitálský, Zdenko

(2024)

TY - JOUR
AU - Shaalan, Mohamed
AU - Vykydalová, Anna
AU - Švajdlenková, Helena
AU - Kroneková, Zuzana
AU - Marković, Zoran M.
AU - Kováčová, Mária
AU - Špitálský, Zdenko
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13310
AB - 3D printing provides a lot of varieties for the manufacturing of personalized biomedical devices. Incorporation of the nanoparticles with potential antibacterial activity to the printed materials is another added value. One example of such nanoparticles are hydrophobic carbon quantum dots (hCQDs), which are zero-dimensional redox-active materials with high chemical stability and low production costs. They produce singlet oxygen only when activated by a specific wavelength of visible blue light which allows for controlled antibacterial action and minimizes the chances of bacterial resistance emergence. We prepared and characterized polymer composites based on thermoplastic elastomers (TPE) doped with hCQDs (TPE/hCQDs). The composites were 3D printed using fused deposition modeling method. In the first set of samples, a filament of pure TPE was immersed in a solution of hCQDs (0.5 mg/mL), then 3D printed, and compared with unmodified TPE filament. The mechanical properties, swelling behavior, hardness, and thermal stability of TPE/hCQDs were compared with the pure TPE printed samples. The production of singlet oxygen was confirmed by the electron paramagnetic resonance method. The antibacterial activity of the samples was tested according to ISO 22196 against Staphylococcus aureus and Escherichia coli after one hour of exposure to blue light, which completely inhibited bacterial growth. Besides, the cytotoxicity of samples was evaluated by MTT assay, and no significant effect of the materials on cell viability was observed. 3D printed materials with antibacterial activity represent a perspective for the future, especially in the field of personalized medicine, as well as in products for other industries.
T2 - Polymer Bulletin
T1 - Antibacterial activity of 3D printed thermoplastic elastomers doped with carbon quantum dots for biomedical applications
IS - InPress
DO - 10.1007/s00289-024-05339-1
ER - 
@article{
author = "Shaalan, Mohamed and Vykydalová, Anna and Švajdlenková, Helena and Kroneková, Zuzana and Marković, Zoran M. and Kováčová, Mária and Špitálský, Zdenko",
year = "2024",
abstract = "3D printing provides a lot of varieties for the manufacturing of personalized biomedical devices. Incorporation of the nanoparticles with potential antibacterial activity to the printed materials is another added value. One example of such nanoparticles are hydrophobic carbon quantum dots (hCQDs), which are zero-dimensional redox-active materials with high chemical stability and low production costs. They produce singlet oxygen only when activated by a specific wavelength of visible blue light which allows for controlled antibacterial action and minimizes the chances of bacterial resistance emergence. We prepared and characterized polymer composites based on thermoplastic elastomers (TPE) doped with hCQDs (TPE/hCQDs). The composites were 3D printed using fused deposition modeling method. In the first set of samples, a filament of pure TPE was immersed in a solution of hCQDs (0.5 mg/mL), then 3D printed, and compared with unmodified TPE filament. The mechanical properties, swelling behavior, hardness, and thermal stability of TPE/hCQDs were compared with the pure TPE printed samples. The production of singlet oxygen was confirmed by the electron paramagnetic resonance method. The antibacterial activity of the samples was tested according to ISO 22196 against Staphylococcus aureus and Escherichia coli after one hour of exposure to blue light, which completely inhibited bacterial growth. Besides, the cytotoxicity of samples was evaluated by MTT assay, and no significant effect of the materials on cell viability was observed. 3D printed materials with antibacterial activity represent a perspective for the future, especially in the field of personalized medicine, as well as in products for other industries.",
journal = "Polymer Bulletin",
title = "Antibacterial activity of 3D printed thermoplastic elastomers doped with carbon quantum dots for biomedical applications",
number = "InPress",
doi = "10.1007/s00289-024-05339-1"
}
Shaalan, M., Vykydalová, A., Švajdlenková, H., Kroneková, Z., Marković, Z. M., Kováčová, M.,& Špitálský, Z.. (2024). Antibacterial activity of 3D printed thermoplastic elastomers doped with carbon quantum dots for biomedical applications. in Polymer Bulletin(InPress).
https://doi.org/10.1007/s00289-024-05339-1
Shaalan M, Vykydalová A, Švajdlenková H, Kroneková Z, Marković ZM, Kováčová M, Špitálský Z. Antibacterial activity of 3D printed thermoplastic elastomers doped with carbon quantum dots for biomedical applications. in Polymer Bulletin. 2024;(InPress).
doi:10.1007/s00289-024-05339-1 .
Shaalan, Mohamed, Vykydalová, Anna, Švajdlenková, Helena, Kroneková, Zuzana, Marković, Zoran M., Kováčová, Mária, Špitálský, Zdenko, "Antibacterial activity of 3D printed thermoplastic elastomers doped with carbon quantum dots for biomedical applications" in Polymer Bulletin, no. InPress (2024),
https://doi.org/10.1007/s00289-024-05339-1 . .

Interplay of altermagnetism and weak ferromagnetism in two-dimensional RuF4

Milivojević, Marko; Orozović, Marko; Picozzi, Silvia; Gmitra, Martin; Stavrić, Srđan

(2024)

TY - JOUR
AU - Milivojević, Marko
AU - Orozović, Marko
AU - Picozzi, Silvia
AU - Gmitra, Martin
AU - Stavrić, Srđan
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13281
AB - Gaining growing attention in spintronics is a class of magnets displaying zero net magnetization and spin-split electronic bands called altermagnets. Here, by combining density functional theory and symmetry analysis, we show that RuF4 monolayer is a two-dimensional (2D) d-wave altermagnet. Spin–orbit coupling leads to pronounced spin splitting of the electronic bands at the Γpoint by ∼100meVandturns the RuF4 into a weak ferromagnet due to nontrivial spin-momentum locking that cants the Ru magnetic moments. The net magnetic moment scales linearly with the spin–orbit coupling strength. Using group theory we derive an effective spin Hamiltonian capturing the spin-splitting and spin-momentum locking of the electronic bands. Disentanglement of the altermagnetic and spin–orbit coupling induced spin splitting uncovers to which extent the altermagnetic properties are affected by the spin–orbit coupling. Our results move the spotlight to the nontrivial spin-momentum locking and weak ferromagnetism in the 2D altermagnets relevant for novel venues in this emerging field of material science research.
T2 - 2D Materials
T1 - Interplay of altermagnetism and weak ferromagnetism in two-dimensional RuF4
VL - 11
IS - 3
SP - 035025
DO - 10.1088/2053-1583/ad4c73
ER - 
@article{
author = "Milivojević, Marko and Orozović, Marko and Picozzi, Silvia and Gmitra, Martin and Stavrić, Srđan",
year = "2024",
abstract = "Gaining growing attention in spintronics is a class of magnets displaying zero net magnetization and spin-split electronic bands called altermagnets. Here, by combining density functional theory and symmetry analysis, we show that RuF4 monolayer is a two-dimensional (2D) d-wave altermagnet. Spin–orbit coupling leads to pronounced spin splitting of the electronic bands at the Γpoint by ∼100meVandturns the RuF4 into a weak ferromagnet due to nontrivial spin-momentum locking that cants the Ru magnetic moments. The net magnetic moment scales linearly with the spin–orbit coupling strength. Using group theory we derive an effective spin Hamiltonian capturing the spin-splitting and spin-momentum locking of the electronic bands. Disentanglement of the altermagnetic and spin–orbit coupling induced spin splitting uncovers to which extent the altermagnetic properties are affected by the spin–orbit coupling. Our results move the spotlight to the nontrivial spin-momentum locking and weak ferromagnetism in the 2D altermagnets relevant for novel venues in this emerging field of material science research.",
journal = "2D Materials",
title = "Interplay of altermagnetism and weak ferromagnetism in two-dimensional RuF4",
volume = "11",
number = "3",
pages = "035025",
doi = "10.1088/2053-1583/ad4c73"
}
Milivojević, M., Orozović, M., Picozzi, S., Gmitra, M.,& Stavrić, S.. (2024). Interplay of altermagnetism and weak ferromagnetism in two-dimensional RuF4. in 2D Materials, 11(3), 035025.
https://doi.org/10.1088/2053-1583/ad4c73
Milivojević M, Orozović M, Picozzi S, Gmitra M, Stavrić S. Interplay of altermagnetism and weak ferromagnetism in two-dimensional RuF4. in 2D Materials. 2024;11(3):035025.
doi:10.1088/2053-1583/ad4c73 .
Milivojević, Marko, Orozović, Marko, Picozzi, Silvia, Gmitra, Martin, Stavrić, Srđan, "Interplay of altermagnetism and weak ferromagnetism in two-dimensional RuF4" in 2D Materials, 11, no. 3 (2024):035025,
https://doi.org/10.1088/2053-1583/ad4c73 . .
1
1

Symmetric U-Net Model Tuned by FOX Metaheuristic Algorithm for Global Prediction of High Aerosol Concentrations

Nikezić, Dušan P.; Radivojević, Dušan S.; Mirkov, Nikola S.; Lazović, Ivan; Miljojčić, Tatjana

(2024)

TY - JOUR
AU - Nikezić, Dušan P.
AU - Radivojević, Dušan S.
AU - Mirkov, Nikola S.
AU - Lazović, Ivan
AU - Miljojčić, Tatjana
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13280
AB - In this study, the idea of using a fully symmetric U-Net deep learning model for forecasting a segmented image of high global aerosol concentrations is implemented. As the forecast relies on historical data, the model used a sequence of the last eight segmented images to make the prediction. For this, the classic U-Net model was modified to use ConvLSTM2D layers with MaxPooling3D and UpSampling3D layers. In order to achieve complete symmetry, the output data are given in the form of a series of eight segmented images shifted by one image in the time sequence so that the last image actually represents the forecast of the next image of high aerosol concentrations. The proposed model structure was tuned by the new FOX metaheuristic algorithm. Based on our analysis, we found that this algorithm is suitable for tuning deep learning models considering their stochastic nature. It was also found that this algorithm spends the most time in areas close to the optimal value where there is a weaker linear correlation with the required metric and vice versa. Taking into account the characteristics of the used database, we concluded that the model is capable of generating adequate data and finding patterns in the time domain based on the ddc and dtc criteria. By comparing the achieved results of this model using the AUC-PR metric with the previous results of the ResNet3D-101 model with transfer learning, we concluded that the proposed symmetric U-Net model generates data better and is more capable of finding patterns in the time domain.
T2 - Symmetry
T1 - Symmetric U-Net Model Tuned by FOX Metaheuristic Algorithm for Global Prediction of High Aerosol Concentrations
VL - 16
IS - 5
SP - 525
DO - 10.3390/sym16050525
ER - 
@article{
author = "Nikezić, Dušan P. and Radivojević, Dušan S. and Mirkov, Nikola S. and Lazović, Ivan and Miljojčić, Tatjana",
year = "2024",
abstract = "In this study, the idea of using a fully symmetric U-Net deep learning model for forecasting a segmented image of high global aerosol concentrations is implemented. As the forecast relies on historical data, the model used a sequence of the last eight segmented images to make the prediction. For this, the classic U-Net model was modified to use ConvLSTM2D layers with MaxPooling3D and UpSampling3D layers. In order to achieve complete symmetry, the output data are given in the form of a series of eight segmented images shifted by one image in the time sequence so that the last image actually represents the forecast of the next image of high aerosol concentrations. The proposed model structure was tuned by the new FOX metaheuristic algorithm. Based on our analysis, we found that this algorithm is suitable for tuning deep learning models considering their stochastic nature. It was also found that this algorithm spends the most time in areas close to the optimal value where there is a weaker linear correlation with the required metric and vice versa. Taking into account the characteristics of the used database, we concluded that the model is capable of generating adequate data and finding patterns in the time domain based on the ddc and dtc criteria. By comparing the achieved results of this model using the AUC-PR metric with the previous results of the ResNet3D-101 model with transfer learning, we concluded that the proposed symmetric U-Net model generates data better and is more capable of finding patterns in the time domain.",
journal = "Symmetry",
title = "Symmetric U-Net Model Tuned by FOX Metaheuristic Algorithm for Global Prediction of High Aerosol Concentrations",
volume = "16",
number = "5",
pages = "525",
doi = "10.3390/sym16050525"
}
Nikezić, D. P., Radivojević, D. S., Mirkov, N. S., Lazović, I.,& Miljojčić, T.. (2024). Symmetric U-Net Model Tuned by FOX Metaheuristic Algorithm for Global Prediction of High Aerosol Concentrations. in Symmetry, 16(5), 525.
https://doi.org/10.3390/sym16050525
Nikezić DP, Radivojević DS, Mirkov NS, Lazović I, Miljojčić T. Symmetric U-Net Model Tuned by FOX Metaheuristic Algorithm for Global Prediction of High Aerosol Concentrations. in Symmetry. 2024;16(5):525.
doi:10.3390/sym16050525 .
Nikezić, Dušan P., Radivojević, Dušan S., Mirkov, Nikola S., Lazović, Ivan, Miljojčić, Tatjana, "Symmetric U-Net Model Tuned by FOX Metaheuristic Algorithm for Global Prediction of High Aerosol Concentrations" in Symmetry, 16, no. 5 (2024):525,
https://doi.org/10.3390/sym16050525 . .

Testing of black-carrots-derived fluorescence imaging and anti-metastatic potential

Algarra, Manuel; Carrillo, Celia; Nešić, Maja D.; Filipović Tričković, Jelena; Žakula, Jelena; Korićanac, Lela; Jiménez-Jiménez, José; Rodriguez-Castellón, Enrique; Bandosz, Teresa J.; Petković, Marijana; Soto, Juan

(2024)

TY - JOUR
AU - Algarra, Manuel
AU - Carrillo, Celia
AU - Nešić, Maja D.
AU - Filipović Tričković, Jelena
AU - Žakula, Jelena
AU - Korićanac, Lela
AU - Jiménez-Jiménez, José
AU - Rodriguez-Castellón, Enrique
AU - Bandosz, Teresa J.
AU - Petković, Marijana
AU - Soto, Juan
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/12247
AB - This paper explains the basis for the excitation energy-independent fluorescence emission of biomass-derived carbon dots (CDs) and shows that these CDs have excellent anti-melanoma and anti-metastatic potential. Additionally, we demonstrate that the black carrots´-derived CDs can be exploited as cell cycle-sensing agents, because of the interaction with chromatin material. Besides their optical properties, fluorescent CDs have gained increased attention for image-guided cancer treatment due to their water solubility, environmental friendliness, affordability, ease of synthesis, and primary biocompatibility. CDs have excellent photostability, determined by their precursors and synthesis pathways. In this study, CDs with chemically homogenous surface functional groups were made using a hydrothermal technique from black carrot extract, an anthocyanin-rich substance derived from biomass. The anti-cancer and anti-metastatic properties of black carrot-derived CDs can be attributed to flavylium cations on the surface, spherical forms, and high water dispersibility. Most importantly, these CDs demonstrate a stable emission at a single wavelength, 612 nm, independent of the excitation energy, which we have explained theoretically for the first time.
T2 - Journal of Molecular Structure
T1 - Testing of black-carrots-derived fluorescence imaging and anti-metastatic potential
VL - 1300
SP - 137245
DO - 10.1016/j.molstruc.2023.137245
ER - 
@article{
author = "Algarra, Manuel and Carrillo, Celia and Nešić, Maja D. and Filipović Tričković, Jelena and Žakula, Jelena and Korićanac, Lela and Jiménez-Jiménez, José and Rodriguez-Castellón, Enrique and Bandosz, Teresa J. and Petković, Marijana and Soto, Juan",
year = "2024",
abstract = "This paper explains the basis for the excitation energy-independent fluorescence emission of biomass-derived carbon dots (CDs) and shows that these CDs have excellent anti-melanoma and anti-metastatic potential. Additionally, we demonstrate that the black carrots´-derived CDs can be exploited as cell cycle-sensing agents, because of the interaction with chromatin material. Besides their optical properties, fluorescent CDs have gained increased attention for image-guided cancer treatment due to their water solubility, environmental friendliness, affordability, ease of synthesis, and primary biocompatibility. CDs have excellent photostability, determined by their precursors and synthesis pathways. In this study, CDs with chemically homogenous surface functional groups were made using a hydrothermal technique from black carrot extract, an anthocyanin-rich substance derived from biomass. The anti-cancer and anti-metastatic properties of black carrot-derived CDs can be attributed to flavylium cations on the surface, spherical forms, and high water dispersibility. Most importantly, these CDs demonstrate a stable emission at a single wavelength, 612 nm, independent of the excitation energy, which we have explained theoretically for the first time.",
journal = "Journal of Molecular Structure",
title = "Testing of black-carrots-derived fluorescence imaging and anti-metastatic potential",
volume = "1300",
pages = "137245",
doi = "10.1016/j.molstruc.2023.137245"
}
Algarra, M., Carrillo, C., Nešić, M. D., Filipović Tričković, J., Žakula, J., Korićanac, L., Jiménez-Jiménez, J., Rodriguez-Castellón, E., Bandosz, T. J., Petković, M.,& Soto, J.. (2024). Testing of black-carrots-derived fluorescence imaging and anti-metastatic potential. in Journal of Molecular Structure, 1300, 137245.
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.137245
Algarra M, Carrillo C, Nešić MD, Filipović Tričković J, Žakula J, Korićanac L, Jiménez-Jiménez J, Rodriguez-Castellón E, Bandosz TJ, Petković M, Soto J. Testing of black-carrots-derived fluorescence imaging and anti-metastatic potential. in Journal of Molecular Structure. 2024;1300:137245.
doi:10.1016/j.molstruc.2023.137245 .
Algarra, Manuel, Carrillo, Celia, Nešić, Maja D., Filipović Tričković, Jelena, Žakula, Jelena, Korićanac, Lela, Jiménez-Jiménez, José, Rodriguez-Castellón, Enrique, Bandosz, Teresa J., Petković, Marijana, Soto, Juan, "Testing of black-carrots-derived fluorescence imaging and anti-metastatic potential" in Journal of Molecular Structure, 1300 (2024):137245,
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2023.137245 . .
1

Synchrotron radiation-FTIR biomolecular assessment in PANC-1 and MIA PaCa-2 pancreatic cancer cells after treatment with Gd-TiO2 nanoparticles

Abu el Rub, Anamarija; Nešić, Maja D.; Dučić, Tanja; Radoičić, Marija; Novaković, Mirjana; Žakula, Jelena; Ralić, Vanja; Petković, Marijana; Stepić, Milutin

(2024)

TY - JOUR
AU - Abu el Rub, Anamarija
AU - Nešić, Maja D.
AU - Dučić, Tanja
AU - Radoičić, Marija
AU - Novaković, Mirjana
AU - Žakula, Jelena
AU - Ralić, Vanja
AU - Petković, Marijana
AU - Stepić, Milutin
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13214
AB - The increasing incidence rate of pancreatic cancer worldwide, along with high resistance to existing chemotherapies and radiotherapy, demand new approaches for its treatment. Nanoparticle-guided cancer treatment modalities are promising in their anti-cancer efficiency and upgrading potential. We have synthesized and characterized Gd-doped titanium-dioxide nanoparticles (Gd-TiO 2 NPs), which showed good biocompatibility with MIA PaCa-2 and PANC-1 pancreatic cancer cell lines. To assess the effect that these NPs have on tumor cells, we used synchrotron radiation Fourier transform infrared spectroscopy and principal component analysis. We elucidated the biochemical changes in the two cell lines induced after their interaction with these NPs. Results demonstrated changes in nucleic acids and carbohydrate metabolism and alterations in the protein conformation in both cell lines. In addition, considerable changes in lipid area were observed in PANC-1 cell line, suggesting that Gd-TiO 2 NPs have a prospective to be further studied as systems for pancreatic cancer treatment.
T2 - Journal of Molecular Structure
T1 - Synchrotron radiation-FTIR biomolecular assessment in PANC-1 and MIA PaCa-2 pancreatic cancer cells after treatment with Gd-TiO2 nanoparticles
VL - 1309
SP - 138167
DO - 10.1016/j.molstruc.2024.138167
ER - 
@article{
author = "Abu el Rub, Anamarija and Nešić, Maja D. and Dučić, Tanja and Radoičić, Marija and Novaković, Mirjana and Žakula, Jelena and Ralić, Vanja and Petković, Marijana and Stepić, Milutin",
year = "2024",
abstract = "The increasing incidence rate of pancreatic cancer worldwide, along with high resistance to existing chemotherapies and radiotherapy, demand new approaches for its treatment. Nanoparticle-guided cancer treatment modalities are promising in their anti-cancer efficiency and upgrading potential. We have synthesized and characterized Gd-doped titanium-dioxide nanoparticles (Gd-TiO 2 NPs), which showed good biocompatibility with MIA PaCa-2 and PANC-1 pancreatic cancer cell lines. To assess the effect that these NPs have on tumor cells, we used synchrotron radiation Fourier transform infrared spectroscopy and principal component analysis. We elucidated the biochemical changes in the two cell lines induced after their interaction with these NPs. Results demonstrated changes in nucleic acids and carbohydrate metabolism and alterations in the protein conformation in both cell lines. In addition, considerable changes in lipid area were observed in PANC-1 cell line, suggesting that Gd-TiO 2 NPs have a prospective to be further studied as systems for pancreatic cancer treatment.",
journal = "Journal of Molecular Structure",
title = "Synchrotron radiation-FTIR biomolecular assessment in PANC-1 and MIA PaCa-2 pancreatic cancer cells after treatment with Gd-TiO2 nanoparticles",
volume = "1309",
pages = "138167",
doi = "10.1016/j.molstruc.2024.138167"
}
Abu el Rub, A., Nešić, M. D., Dučić, T., Radoičić, M., Novaković, M., Žakula, J., Ralić, V., Petković, M.,& Stepić, M.. (2024). Synchrotron radiation-FTIR biomolecular assessment in PANC-1 and MIA PaCa-2 pancreatic cancer cells after treatment with Gd-TiO2 nanoparticles. in Journal of Molecular Structure, 1309, 138167.
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2024.138167
Abu el Rub A, Nešić MD, Dučić T, Radoičić M, Novaković M, Žakula J, Ralić V, Petković M, Stepić M. Synchrotron radiation-FTIR biomolecular assessment in PANC-1 and MIA PaCa-2 pancreatic cancer cells after treatment with Gd-TiO2 nanoparticles. in Journal of Molecular Structure. 2024;1309:138167.
doi:10.1016/j.molstruc.2024.138167 .
Abu el Rub, Anamarija, Nešić, Maja D., Dučić, Tanja, Radoičić, Marija, Novaković, Mirjana, Žakula, Jelena, Ralić, Vanja, Petković, Marijana, Stepić, Milutin, "Synchrotron radiation-FTIR biomolecular assessment in PANC-1 and MIA PaCa-2 pancreatic cancer cells after treatment with Gd-TiO2 nanoparticles" in Journal of Molecular Structure, 1309 (2024):138167,
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2024.138167 . .

Mechanical properties and behavior of the Ti–45Nb alloy subjected to extreme conditions

Zagorac, Dejan; Prasad, Dasari; Škundrić, Tamara; Yadav, Kedar; Singh, Surender; Laketić, Slađana; Zagorac, Jelena; Momčilović, Miloš; Cvijović-Alagić, Ivana

(2024)

TY - JOUR
AU - Zagorac, Dejan
AU - Prasad, Dasari
AU - Škundrić, Tamara
AU - Yadav, Kedar
AU - Singh, Surender
AU - Laketić, Slađana
AU - Zagorac, Jelena
AU - Momčilović, Miloš
AU - Cvijović-Alagić, Ivana
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13300
AB - Mechanical properties and structure-property relationship of the Ti-45Nb (mass%) alloy with potential applications in biomedicine were investigated using a multidisciplinary approach. Because the biomechanical compatibility of metallic implant materials can be significantly improved by microstructural refinement and laser surface modification (LSM), the present study concentrates on the investigation of the mechanical properties of the Ti-45Nb alloy subjected to extreme processing conditions to evaluate their impact on the alloy improved applicability in the bio-environment. The alloy was therefore subjected to high-pressure torsion (HPT) and LSM processing to obtain favorable alloy characteristics. Crystal structure prediction was conducted using data mining (DM) and evolutionary algorithms (EA). All the obtained potential structure candidates were submitted to the local optimizations at the level of density functional theory (DFT); subsequently, the phonon lattice dynamics and mechanical properties were systematically investigated. The alloy structure progression and mechanical characteristics were examined under the influence of extremely high temperatures induced during the LSM processing and the extreme pressure achieved during the HPT treatment. XRD characterization was performed using experimental and theoretical methods showing the presence of bcc β-Ti and orthorhombic Cmcm Ti4Nb phase. Mechanical properties such as Young's modulus, Vicker's hardness, and plasticity of the most relevant Ti4Nb modifications predicted after DM-EA-DFT were found to corroborate well with the experimental results of nanoindentation measurements. The present study reveals that the additional processing of the Ti-45Nb alloy under extreme conditions leads to significant improvement in the alloy's bio-mechanical compatibility.
T2 - CrystEngComm
T1 - Mechanical properties and behavior of the Ti–45Nb alloy subjected to extreme conditions
VL - 26
IS - 22
SP - 2989
EP - 3004
DO - 10.1039/D4CE00076E
ER - 
@article{
author = "Zagorac, Dejan and Prasad, Dasari and Škundrić, Tamara and Yadav, Kedar and Singh, Surender and Laketić, Slađana and Zagorac, Jelena and Momčilović, Miloš and Cvijović-Alagić, Ivana",
year = "2024",
abstract = "Mechanical properties and structure-property relationship of the Ti-45Nb (mass%) alloy with potential applications in biomedicine were investigated using a multidisciplinary approach. Because the biomechanical compatibility of metallic implant materials can be significantly improved by microstructural refinement and laser surface modification (LSM), the present study concentrates on the investigation of the mechanical properties of the Ti-45Nb alloy subjected to extreme processing conditions to evaluate their impact on the alloy improved applicability in the bio-environment. The alloy was therefore subjected to high-pressure torsion (HPT) and LSM processing to obtain favorable alloy characteristics. Crystal structure prediction was conducted using data mining (DM) and evolutionary algorithms (EA). All the obtained potential structure candidates were submitted to the local optimizations at the level of density functional theory (DFT); subsequently, the phonon lattice dynamics and mechanical properties were systematically investigated. The alloy structure progression and mechanical characteristics were examined under the influence of extremely high temperatures induced during the LSM processing and the extreme pressure achieved during the HPT treatment. XRD characterization was performed using experimental and theoretical methods showing the presence of bcc β-Ti and orthorhombic Cmcm Ti4Nb phase. Mechanical properties such as Young's modulus, Vicker's hardness, and plasticity of the most relevant Ti4Nb modifications predicted after DM-EA-DFT were found to corroborate well with the experimental results of nanoindentation measurements. The present study reveals that the additional processing of the Ti-45Nb alloy under extreme conditions leads to significant improvement in the alloy's bio-mechanical compatibility.",
journal = "CrystEngComm",
title = "Mechanical properties and behavior of the Ti–45Nb alloy subjected to extreme conditions",
volume = "26",
number = "22",
pages = "2989-3004",
doi = "10.1039/D4CE00076E"
}
Zagorac, D., Prasad, D., Škundrić, T., Yadav, K., Singh, S., Laketić, S., Zagorac, J., Momčilović, M.,& Cvijović-Alagić, I.. (2024). Mechanical properties and behavior of the Ti–45Nb alloy subjected to extreme conditions. in CrystEngComm, 26(22), 2989-3004.
https://doi.org/10.1039/D4CE00076E
Zagorac D, Prasad D, Škundrić T, Yadav K, Singh S, Laketić S, Zagorac J, Momčilović M, Cvijović-Alagić I. Mechanical properties and behavior of the Ti–45Nb alloy subjected to extreme conditions. in CrystEngComm. 2024;26(22):2989-3004.
doi:10.1039/D4CE00076E .
Zagorac, Dejan, Prasad, Dasari, Škundrić, Tamara, Yadav, Kedar, Singh, Surender, Laketić, Slađana, Zagorac, Jelena, Momčilović, Miloš, Cvijović-Alagić, Ivana, "Mechanical properties and behavior of the Ti–45Nb alloy subjected to extreme conditions" in CrystEngComm, 26, no. 22 (2024):2989-3004,
https://doi.org/10.1039/D4CE00076E . .
1

Matrix Adaptation for Modern Challenges: Nuechterlien’s Role in National Interest Research

Ćurčić, Milica; Dragišić, Zoran; Dabetić, Marina

(2024)

TY - JOUR
AU - Ćurčić, Milica
AU - Dragišić, Zoran
AU - Dabetić, Marina
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13302
AB - Donald Nuechterlein's matrix for researching the intensity of national interest holds a pivotal position in the field of national interest research within international relations and security sciences. Widely adopted, this matrix serves as a fundamental tool for theorists, either in its original form or with various modifications tailored to enhance precision in measuring investigated phenomena. This paper presents both Nuechterlein's original matrix and several of its adaptations. Preuzmite članak u PDF formatu The primary contribution of this paper lies in the author's modification of the matrix, resulting in the creation of a tailored analytical framework for investigating national security issues. By incorporating the parameter of internal stability of homeland, this adapted matrix becomes particularly adequate for examining a state's national security policy. The recognition that national interest encompasses both internal and external dimensions, related to the political stability and order of the state as well as its international position and security, underscores the paper's significance. This enhanced matrix offers researchers and policymakers a more comprehensive tool for nuanced analyses of national security concerns.
T2 - National security and the future
T1 - Matrix Adaptation for Modern Challenges: Nuechterlien’s Role in National Interest Research
VL - 25
IS - 1
SP - 93
EP - 106
DO - 10.37458/nstf.25.1.4
ER - 
@article{
author = "Ćurčić, Milica and Dragišić, Zoran and Dabetić, Marina",
year = "2024",
abstract = "Donald Nuechterlein's matrix for researching the intensity of national interest holds a pivotal position in the field of national interest research within international relations and security sciences. Widely adopted, this matrix serves as a fundamental tool for theorists, either in its original form or with various modifications tailored to enhance precision in measuring investigated phenomena. This paper presents both Nuechterlein's original matrix and several of its adaptations. Preuzmite članak u PDF formatu The primary contribution of this paper lies in the author's modification of the matrix, resulting in the creation of a tailored analytical framework for investigating national security issues. By incorporating the parameter of internal stability of homeland, this adapted matrix becomes particularly adequate for examining a state's national security policy. The recognition that national interest encompasses both internal and external dimensions, related to the political stability and order of the state as well as its international position and security, underscores the paper's significance. This enhanced matrix offers researchers and policymakers a more comprehensive tool for nuanced analyses of national security concerns.",
journal = "National security and the future",
title = "Matrix Adaptation for Modern Challenges: Nuechterlien’s Role in National Interest Research",
volume = "25",
number = "1",
pages = "93-106",
doi = "10.37458/nstf.25.1.4"
}
Ćurčić, M., Dragišić, Z.,& Dabetić, M.. (2024). Matrix Adaptation for Modern Challenges: Nuechterlien’s Role in National Interest Research. in National security and the future, 25(1), 93-106.
https://doi.org/10.37458/nstf.25.1.4
Ćurčić M, Dragišić Z, Dabetić M. Matrix Adaptation for Modern Challenges: Nuechterlien’s Role in National Interest Research. in National security and the future. 2024;25(1):93-106.
doi:10.37458/nstf.25.1.4 .
Ćurčić, Milica, Dragišić, Zoran, Dabetić, Marina, "Matrix Adaptation for Modern Challenges: Nuechterlien’s Role in National Interest Research" in National security and the future, 25, no. 1 (2024):93-106,
https://doi.org/10.37458/nstf.25.1.4 . .
1

Synergistic Enhancement of Targeted Wound Healing by Near-Infrared Photodynamic Therapy and Silver Metal–Organic Frameworks Combined with S- or N-Doped Carbon Dots

Nešić, Maja D.; Popović, Iva A.; Žakula, Jelena; Korićanac, Lela; Filipović Tričković, Jelena; Valenta Šobot, Ana; Jiménez, Maria Victoria; Algarra, Manuel; Dučić, Tanja; Stepić, Milutin

(2024)

TY - JOUR
AU - Nešić, Maja D.
AU - Popović, Iva A.
AU - Žakula, Jelena
AU - Korićanac, Lela
AU - Filipović Tričković, Jelena
AU - Valenta Šobot, Ana
AU - Jiménez, Maria Victoria
AU - Algarra, Manuel
AU - Dučić, Tanja
AU - Stepić, Milutin
PY - 2024
UR - https://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/13296
AB - The literature data emphasize that nanoparticles might improve the beneficial effects of near-infrared light (NIR) on wound healing. This study investigates the mechanisms of the synergistic wound healing potential of NIR light and silver metal–organic frameworks combined with nitrogen- and sulfur-doped carbon dots (AgMOFsN-CDs and AgMOFsS-CDs, respectively), which was conducted by testing the fibroblasts viability, scratch assays, biochemical analysis, and synchrotron-based Fourier transform infrared (SR-FTIR) cell spectroscopy and imaging. Our findings reveal that the combined treatment of AgMOFsN-CDs and NIR light significantly increases cell viability to nearly 150% and promotes cell proliferation, with reduced interleukin-1 levels, suggesting an anti-inflammatory response. SR-FTIR spectroscopy shows this combined treatment results in unique protein alterations, including increased α-helix structures and reduced cross-β. Additionally, protein synthesis was enhanced upon the combined treatment. The likely mechanism behind the observed changes is the charge-specific interaction of N-CDs from the AgMOFsN-CDs with proteins, enhanced by NIR light due to the nanocomposite’s optical characteristics. Remarkably, the complete wound closure in the in vitro scratch assay was achieved exclusively with the combined NIR and AgMOFsN-CDs treatment, demonstrating the promising application of combined AgMOFsN-CDs with NIR light photodynamic therapy in regenerative nanomedicine and tissue engineering.
T2 - Pharmaceutics
T1 - Synergistic Enhancement of Targeted Wound Healing by Near-Infrared Photodynamic Therapy and Silver Metal–Organic Frameworks Combined with S- or N-Doped Carbon Dots
VL - 16
IS - 5
SP - 671
DO - 10.3390/pharmaceutics16050671
ER - 
@article{
author = "Nešić, Maja D. and Popović, Iva A. and Žakula, Jelena and Korićanac, Lela and Filipović Tričković, Jelena and Valenta Šobot, Ana and Jiménez, Maria Victoria and Algarra, Manuel and Dučić, Tanja and Stepić, Milutin",
year = "2024",
abstract = "The literature data emphasize that nanoparticles might improve the beneficial effects of near-infrared light (NIR) on wound healing. This study investigates the mechanisms of the synergistic wound healing potential of NIR light and silver metal–organic frameworks combined with nitrogen- and sulfur-doped carbon dots (AgMOFsN-CDs and AgMOFsS-CDs, respectively), which was conducted by testing the fibroblasts viability, scratch assays, biochemical analysis, and synchrotron-based Fourier transform infrared (SR-FTIR) cell spectroscopy and imaging. Our findings reveal that the combined treatment of AgMOFsN-CDs and NIR light significantly increases cell viability to nearly 150% and promotes cell proliferation, with reduced interleukin-1 levels, suggesting an anti-inflammatory response. SR-FTIR spectroscopy shows this combined treatment results in unique protein alterations, including increased α-helix structures and reduced cross-β. Additionally, protein synthesis was enhanced upon the combined treatment. The likely mechanism behind the observed changes is the charge-specific interaction of N-CDs from the AgMOFsN-CDs with proteins, enhanced by NIR light due to the nanocomposite’s optical characteristics. Remarkably, the complete wound closure in the in vitro scratch assay was achieved exclusively with the combined NIR and AgMOFsN-CDs treatment, demonstrating the promising application of combined AgMOFsN-CDs with NIR light photodynamic therapy in regenerative nanomedicine and tissue engineering.",
journal = "Pharmaceutics",
title = "Synergistic Enhancement of Targeted Wound Healing by Near-Infrared Photodynamic Therapy and Silver Metal–Organic Frameworks Combined with S- or N-Doped Carbon Dots",
volume = "16",
number = "5",
pages = "671",
doi = "10.3390/pharmaceutics16050671"
}
Nešić, M. D., Popović, I. A., Žakula, J., Korićanac, L., Filipović Tričković, J., Valenta Šobot, A., Jiménez, M. V., Algarra, M., Dučić, T.,& Stepić, M.. (2024). Synergistic Enhancement of Targeted Wound Healing by Near-Infrared Photodynamic Therapy and Silver Metal–Organic Frameworks Combined with S- or N-Doped Carbon Dots. in Pharmaceutics, 16(5), 671.
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16050671
Nešić MD, Popović IA, Žakula J, Korićanac L, Filipović Tričković J, Valenta Šobot A, Jiménez MV, Algarra M, Dučić T, Stepić M. Synergistic Enhancement of Targeted Wound Healing by Near-Infrared Photodynamic Therapy and Silver Metal–Organic Frameworks Combined with S- or N-Doped Carbon Dots. in Pharmaceutics. 2024;16(5):671.
doi:10.3390/pharmaceutics16050671 .
Nešić, Maja D., Popović, Iva A., Žakula, Jelena, Korićanac, Lela, Filipović Tričković, Jelena, Valenta Šobot, Ana, Jiménez, Maria Victoria, Algarra, Manuel, Dučić, Tanja, Stepić, Milutin, "Synergistic Enhancement of Targeted Wound Healing by Near-Infrared Photodynamic Therapy and Silver Metal–Organic Frameworks Combined with S- or N-Doped Carbon Dots" in Pharmaceutics, 16, no. 5 (2024):671,
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16050671 . .