Show simple item record

Immobilization of lead and chromium by fly ash based geopolymers.

dc.contributor.advisorPetrović, Rada
dc.contributor.otherKomljenić, Miroslav
dc.contributor.otherGrujić, Snežana
dc.contributor.otherMiladinović, Zoran
dc.creatorNikolić, Violeta N.
dc.date.accessioned2018-03-05T13:46:40Z
dc.date.available2016-11-20T10:42:39Z
dc.date.available2018-03-05T13:46:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4168
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13783/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48399887
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7020
dc.identifier.urihttp://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7309
dc.description.abstractГеополимери су синтетисани алкалном активацијом електрофилтерскогпепела (ЕФП), коришћењем раствора натријум-силиката модула 1,5, при чему јеизвршена оптимизација услова синтезе. Оптимизација услова синтезегеополимера је подразумевала испитивање утицаја температуре (55, 80, 95 C) ивремена реакције (4, 8, 16 и 24 h) на чврстоће геополимера. Утврђено је да постојијасна корелација између карактеристика ЕФП, услова синтезе и чврстоћагеополимера. На основу вредности максималних и минималних чврстоћа припритиску геополимера извршен је избор ЕФП и одговарајућих геополимера задаље испитивање процеса имобилизације олова и хрома. Геополимермаксималних чврстоћа при притиску, синтетисан је на бази ЕФП, који се показаокао најреактивнији током алкалне активације, односно поседује највећи садржајчестица мањих од 43 m, стакласте фазе, као и растворљивог силицијума иалуминијума у јако алкалној средини. С друге стране, геополимер минималнихчврстоћа при притиску, синтетисан је на бази ЕФП који је мање реактиван, тј.поседује мањи садржај честица мањих од 43 m, стакласте фазе и растворљивогсилицијума и алуминијума. Геополимери на бази изабраних полазних ЕФПпредстављали су референтни систем у даљим истраживањима и синтетисани су насобној температури (20 oC), а време реакције је износило 28 дана...sr
dc.description.abstractGeopolymers were synthesized by alkali activation of fly ash (FA), usingsodium silicate solution with modulus 1.5, whereby optimization of the synthesisconditions was performed. Optimization of geopolymers synthesis conditions impliedthe investigation of the effect of temperature (55, 80 and 95 °C) and reaction time (4, 8,16 and 24 h) on the geopolymers strength. It was found that there was a correlationbetween FA characteristics, synthesis conditions, and strength of geopolymers. Theselection of FA samples and corresponding geopolymers for further investigation ofchromium and lead immobilization was performed based on the maximum andminimum values of the geopolymers compressive strength. Geopolymer with themaximum compressive strength was synthesized of the most reactive FA in the reactionof alkali activation i.e. which had the highest content of particles smaller than 43 m,glassy phase, and soluble silicon and aluminum in a strongly alkaline medium. On theother hand, geopolymer with minimum compressive strength was synthesized of lessreactive FA, which had lower content of particles smaller than 43 m, glassy phase, andsoluble silicon and aluminum. Geopolymers based on selected FA samples representedthe reference system in further research and were synthesized at room temperature (20°C) with the reaction time of 28 days...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectелектрофилтерски пепеоsr
dc.subjectfly ashen
dc.subjectгеополимериsr
dc.subjectалкална активацијаsr
dc.subjectмеханичка активацијаsr
dc.subjectимобилизацијаsr
dc.subjectхромsr
dc.subjectоловоsr
dc.subjectgeopolymeren
dc.subjectalkali activationen
dc.subjectmechanical activationen
dc.subjectimmobilizationen
dc.subjectleaden
dc.subjectchromiumen
dc.titleИмобилизација олова и хрома геополимерима на бази електрофилтерског пепела термоелектранаsr
dc.title.alternativeImmobilization of lead and chromium by fly ash based geopolymers.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетровић, Рада; Миладиновић, Зоран; Комљенић, Мирослав; Грујић, Снежана; Николић, Виолета М.; Imobilizacija olova i hroma geopolimerima na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana;
dc.identifier.fulltexthttp://vinar.vin.bg.ac.rs//bitstream/id/1563/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record