Show simple item record

Electronic structure and electric field gradients of HfV2 and ZrV2 intermetallic compounds – pure, doped with tantalum and cadmium, and their hydrides

dc.contributor.advisorPerić, Miljenko
dc.contributor.otherBelošević-Čavor, Jelena
dc.contributor.otherPetković, Milena
dc.contributor.otherKoteski, Vasil J.
dc.creatorRadaković, Jana
dc.date.accessioned2018-03-05T13:25:51Z
dc.date.available2016-01-05T12:46:16Z
dc.date.available2018-03-05T13:25:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=946
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7501/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=44849679
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/3023
dc.identifier.urihttp://vinar.vin.bg.ac.rs/handle/123456789/7263
dc.description.abstractОснову истраживања ове докторске дисертације чине компјутерскипрорачуни базирани на теорији функционала густине, односно методилинеаризованих проширених равних таласа са комплентим потенцијалом. Ово јерелативно нова теоријска метода имплементирана у програмском пакету Wien2k,којим су рађени сви прорачуни.Истраживања су конципирана тако да се докторска дисертација састоји издва сегмента. У првом делу испитивана је локална структура, електронскеособине и градијенти електричних поља интерметалних једињења HfV2 и ZrV2,без и са убаченим допантима танталом и кадмијумом. Проучаване су тритемпературске модификације HfV2 (кубна, тетрагонална и орторомбична), и једнаZrV2 (кубна), а након анализе чистих једињења испитивана је променаелектронских особина која се јавила након имплантације допаната. Израчунатиградијенти електричних поља и параметри асиметрије упоређивани су саодговарајућим експерименталним вредностима, добијеним методом временскиразложених пертурбованих угаоних корелација гама зрачења, чиме је утврђенокоје атомске позиције заузимају убачени допанти. На основу добијених резултатанепобитно су утврђене просторна група и атомске позиције хафнијума иванадијума у нискотемпературској орторомбичној модификацији HfV2, које сураније биле спорне услед постојања противречних резул тата у литератури.Такође, потврђено је да ненулти градијент електричног поља измерен на позицијитантала у кубној решеци HfV2 потиче због његове измештености из равнотежногположаја.Други део докторске дисертације односи се на испитивање променеелектронске структуре кубне Лавес фазе једињења HfV2, настале због убацивањаводоника на једну од три интерстицијалне позиције у кристалној решеци. На овајначин симулиран је интерстицијални хидрид HfV2Hx у коме је број водоника појединици формуле износио од један до четири. Приказани су резултатиИнститут за нуклеарне науке „Винча“ Факултет за физичку хемијуистраживања ефеката које улазак водоника има на јединичну ћелију, електронскуструктуру кристала и градијенте електричних поља ванадијума којима је водоникокружен. Сврха овог дела истраживања била је утврђивање интерстицијалнепозиције у кристалној решеци коју водоник најлакше заузима и у којојконцентрацији. Добијени резултати су допуњени израчунатим енталпијамаформирања свих хидрида овог једињења, чијим је међусобним поређењеманализирана њихова стабилност.sr
dc.description.abstractThis doctoral dissertation consists of density functional theory basedcalculations, conducted with Wien2k computational code, which implements fullpotentiallinearized augmented plane wave plus local orbital method. The dissertation isdivided into two segments. First part addresses the local structure, electronic properties,and electric field gradients of pure and doped intermetallic compounds HfV2 and ZrV2.Three temperature modifications of HfV2 – cubic, tetragonal and orthorhombic – andonly one, cubic, modification of ZrV2 were investigated. After the analysis of electronicstructure and electric field gradients of pure intermetallic compounds, crystal latticeswere doped with impurities tantalum or cadmium. Electric field gradients werecalculated on the atomic site of the inserted probe-atoms, and results were comparedwith the existing experimental data from the time differential perturbed angularcorrelation and nuclear magnetic resonance measurements. This comparison enabled usto determine the lattice site occupied by impurities in every examined structure, exactspace group, and crystallographic positions of hafnium and vanadium in the lowtemperatureorthorhombic modification of HfV2. In addition, we have confirmed thatthe measured, nonzero electric field gradient in the tantalum-doped cubic HfV2 structureoriginates from the displacement of tantalum from its equilibrium position in the cubicenvironment.In the second part of the thesis, first principles calculations of the electronicstructure, formation enthalpies, and electric field gradients in the cubic hydride HfV2Hxare presented. In cubic, C15 Laves phases, hydrogen can occupy three possibleinterstitial positions: 96g, 32e, and 8b. To investigate the change in electronic structurebefore and after hydrogenation, and effects that hydrogen has on the unit cell, electricfield gradients induced by this atom on the surrounding vanadium were calculated, andcompared with the existing nuclear magnetic resonance measurements. By thiscomparison, distribution of hydrogen atoms in the crystal lattice, as well as theoccupation of possible interstitials was studied. By calculating the formation enthalpiesИнститут за нуклеарне науке „Винча“ Факултет за физичку хемијуof every formed hydride, stability changes that occurred during the hydrogen insertionwere investigated. In addition to this, origin of the electric field gradient on vanadium inHfV2 hydrides was determined.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за физичку хемијуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/45018/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectелектронска структураsr
dc.subjectelectronic structureen
dc.subjectHfV2sr
dc.subjectZrV2sr
dc.subjectхидиридиsr
dc.subjectдефектиsr
dc.subjectокупираност атомских позицијаsr
dc.subjectградијенти електричних пољаsr
dc.subjectHfV2en
dc.subjectZrV2en
dc.subjecthydridesen
dc.subjectpoint defectsen
dc.subjectsitepreferenceen
dc.subjectelectric field gradientsen
dc.titleЕлектронска структура и градијенти електричних поља интерметалних једињења HfV2 и ZrV2 - чистих, допираних танталом и кадмијумом и њихових хидридаsr
dc.titleElectronic structure and electric field gradients of HfV2 and ZrV2 intermetallic compounds – pure, doped with tantalum and cadmium, and their hydridesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПерић, Миљенко; Петковић, Милена; Котески, Васил; Белошевић-Чавор, Јелена; Радаковић, Јана; Elektronska struktura i gradijenti električnih polja intermetalnih jedinjenja HfV2 i ZrV2 - čistih, dopiranih tantalom i kadmijumom i njihovih hidrida;
dc.identifier.fulltexthttp://vinar.vin.bg.ac.rs//bitstream/id/1457/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record